W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 187 opublikowano ustawę z 21.1.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wprowadzono do ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. poz. 1655 ze zm.; dalej: nowelizacja). Ustawa ta wprowadza szereg przepisów do ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.; dalej: KSH), które dotyczą możliwości założenia prostej spółki akcyjnej, tj. przede wszystkim przepisy art. 3001 – 300134 KSH.

Ważne

Z art. 36 nowelizacji wynikało, że przepisy o prostej spółce akcyjnej miały wejść w życie 1.3.2021 r. Termin ten przesunięto na 1.7.2021 r.

W konsekwencji zmiany wprowadzono także do ustawy z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), która wprowadza z kolei zmiany do KSH w zakresie niektórych przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej (m.in. akcjonariusza spółki, nabycia akcji albo ustanowienia na niej ograniczonego prawa rzeczowego, kar dla członka zarządu albo likwidatora prostej spółki akcyjnej). Przepisy te także wejdą w życie 1.7.2021 r.