Cel nowelizacji

Celem nowelizacji jest usunięcie omyłki legislacyjnej. Dotychczasowe brzmienie art. 571 KSH odwoływało się bowiem do komandytariuszy reprezentujących 2/3 sumy komandytowej, zamiast sum komandytowych. Stosownie do powyższego, zważywszy na wielość sum komandytowych (jako pochodną wielości komandytariuszy), konieczne było dostosowanie w tym zakresie regulacji prawnych do realiów obrotu.

Konieczność uzyskania zgody na przekształcenie przez komplementariuszy, a także komandytariuszy reprezentujących 2/3 łącznej sumy wszystkich sum komandytowych występujących w spółce.

Zgodnie ze znowelizowaną treścią art. 571 KSH, przekształcenie spółki komandytowej, w spółkę z o.o. albo S.A., będzie wymagało zgody:

1. komplementariuszy – wszystkich;

2. komandytariuszy – reprezentujących łącznie co najmniej 2/3 sumy wszystkich sum komandytowych występujących w spółce komandytowej, chyba, że umowa spółki komandytowej przewiduje warunki surowsze.

Wejście w życie zmian, brak przepisów przejściowych

Znowelizowany art. 571 KSH wszedł w życie 1.3.2019 r. (zgodnie z art. 18 w zw. z art. 54 ustawy z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, Dz.U. z 2018 r. poz. 2244).

Jednocześnie brak jest jakichkolwiek przepisów przejściowych dotyczących powyższej regulacji.