Istota zmian:

  • Zmiana umowy spółki w organizacji będzie polegała na „zawarciu umowy przez wspólników”.
  • Nowe zmiany nie dotyczą zmian umowy sp. z o. o. w organizacji zawieranej przy wykorzystaniu wzorca umowy. 
  • Brak jest analogicznych regulacji dotyczących zmian statutu S.A. w organizacji. 

Wyłączenie możliwości dokonywania zmian umowy sp. z o.o. w organizacji w trybie odpowiednio stosowanych przepisów o spółce z o.o. w docelowej formie

Wprowadzony art. 161 § 4 KSH ma charakter lex specialis wyłączający możliwość zastosowania do zmian umowy spółki z o.o. w organizacji art. 255 § 1 w zw. z art. 11 § 2 KSH.

Zmiana umowy spółki w organizacji ma polegać  na „zawarciu umowy przez wspólników”

Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 161 § 4 KSH, zmiana umowy spółki z o.o. w organizacji ma polegać na zawarciu umowy przez wspólników. Ze względu na brzmienie art. 157 § 2 KSH bezsporne jest że dokonanie zmian umowy spółki w organizacji wymaga zachowania formy aktu notarialnego.

Nowe zasady dotyczące zmian umowy sp. z o.o. w organizacji nie będą dotyczyć zmian umowy sp. z.o.o. w organizacji zawieranej przy wykorzystaniu wzorca umowy

Ze względu na literalne brzmienie art. 161 § 4 zd. 2 KSH w zakresie zmian umowy spółki z o.o. w organizacji będzie istniał „dualizm” reżimu prawnego. Zmiany umowy spółki z o.o. w organizacji zawieranej przy wykorzystaniu wzorca umowy będą następowały w oparciu o wzorce uchwał zmieniających umowę spółki określonych przez Ministra Sprawiedliwości (art. 1571 § 5 KSH). Natomiast zmiana umowy sp. z o.o. w organizacji zawieranej nie w oparciu o wzorce umowy będzie następowała w oparciu o art. 161 § 4 zd. 1 KSH.

Brak regulacji zmian statutu spółki akcyjnej w organizacji

Mimo że w praktyce dochodzi także do zmian statutów spółki akcyjnej w organizacji, a regulacja spółek kapitałowych jest częściowo wspólna dla sp. z o.o. oraz S.A. (art. 11–13 KSH), ustawodawca nie uregulował problematyki zmian statutu S.A. w organizacji.

Wejście w życie zmian, brak przepisów przejściowych

Zmiana art. 161 § 4 KSH weszła w życie 1.3.2019 r. (zgodnie art. 18 w zw. z art. 54 ustawy z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, Dz.U. z 2018 r. poz. 2244).

Brak jest jakichkolwiek przepisów przejściowych dotyczących np. reżimu prawnego znajdującego zastosowanie do sp. z o.o., które zostały zawarte i zmienione przed datą wejścia w życie nowelizacji art. 161 § 4 KSH, ale nie zostały w tej dacie zarejestrowane.