Przyjęte zmiany oznaczają odejście od zasad dokonywania oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu na dany stopień awansu zawodowego. W tym zakresie nastąpił powrót do oceny dorobku zawodowego, która będzie mogła być pozytywna lub negatywna i będzie ustalana w okresie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Zniesiono obligatoryjne dokonywanie oceny pracy co 5 lat w szkole od dnia nadania danego stopnia awansu zawodowego.

Zrezygnowano z obowiązku zdawania egzaminu dla nauczyciela stażysty ubiegającego o stopień awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego na rzecz rozmowy kwalifikacyjnej – co oznacza powrót do regulacji obowiązującej przed 1.9.2018 r. Skrócono również staż dla nauczyciela stażysty – z 1 roku i 9 miesięcy do 9 miesięcy, a także okres przerwy pomiędzy uzyskaniem danego stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela, a rozpoczęciem stażu na kolejny stopień.

Zawieranie z nauczycielami umów o pracę na czas określony poddane zostały obostrzeniom, w szczególności poprzez wyznaczenie 36-miesięcznego maksymalnego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony – w przypadku umowy zawieranej z powodu zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania.

Ustalono minimalną wysokość dodatku za wychowawstwo na poziomie 300 zł. Jest to wartość minimalna, którą jednostki samorządu terytorialnego będą mogły podwyższać w regulaminie wynagradzania nauczycieli.

Nauczyciele stażyści będą uprawnieni do jednorazowego świadczenia na start w wysokości 1000 zł. Świadczenie będzie przysługiwać pod warunkiem odbywania stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, co w efekcie oznacza, że wymiar zatrudnienia nauczyciela będzie musiał wynosić co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć.

Ustalono, że średnie wynagrodzenie nauczycieli w okresie od 1.9.2019 r. do 31.12.2019 r. ulegnie podwyższeniu o 9,6% i nastąpi nie później niż do 30.9.2019 r. z wyrównaniem od 1.9.2019 r. Tym samym średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego będzie wynosić:

  1. dla nauczyciela stażysty – 3338,
  2. dla nauczyciela kontraktowego – 3705,
  3. dla nauczyciela mianowanego – 4806,
  4. dla nauczyciela dyplomowanego – 6141.