Obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019r., poz. 1988 ze zm.) określa szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji.

Jak uzasadniają projektodawcy rozporządzenia zmieniającego ma ono ułatwić podatnikom wywiązywania się z obowiązków ewidencyjnych. W tym celu wprowadzono możliwość zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł wystawionych zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 VATU oraz faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami, taborem samochodowym, itd.

Ponadto w celu wyeliminowania wątpliwości w stosowaniu oznaczeń dotyczących grup towarów i usług (GTU) oraz procedur doprecyzowano niektóre przepisy rozporządzenia.

W tym celu wprowadzono rozwiązanie, aby dokumenty „RO” i „WEW” nie były oznaczane GTU, a także zmieniono regulację dotyczącą stosowania oznaczenia „TP”(transakcje powiązane) poprzez wprowadzenie progu kwotowego dla oznaczania takich transakcji (15 000 zł). Uregulowano też wyłączenie stosowania oznaczenia „TP” w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami

Po stronie sprzedaży rozszerzono stosowanie oznaczenia„ MPP” na wszystkie transakcje objęte mechanizmem podzielonej płatności, również te w przypadku, których mechanizm podzielonej płatności stosowany jest dobrowolnie.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.