Tabela zawiera przegląd najważniejszych zmian w ustawie o VAT (zmiany VAT 2021)  wprowadzonych od 1 stycznia do 1 października 2021 r.

Zmiany od 1 stycznia 2021 r.

Zmiana Jak było do 31 grudnia 2020 r.? Jak jest od 1 stycznia 2021 r.?
Zmiany w przepisach o korygowaniu podstawy opodatkowania

(art. 29a ust. 13–18 oraz art. 86 ust. 19a i 19b VATU)

1. Rozliczanie przez sprzedawców faktur korygujących obniżających podstawę opodatkowania lub kwotę podatku VAT uzależnione co do zasady było od uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę.

2. Nabywcy najczęściej obowiązani byli zmniejszać kwotę podatku naliczonego w okresie rozliczeniowym otrzymania faktury korygującej.

3. Nie było przepisów określających sposób rozliczania przez sprzedawców faktur korygujących, gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu.

1. Rozliczanie przez sprzedawców faktur korygujących obniżających podstawę opodatkowania lub kwotę podatku VAT uzależnione jest od spełnienia uzgodnionych z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku.

2. Nabywcy najczęściej obowiązani są zmniejszać kwotę podatku naliczonego w okresie rozliczeniowym, w którym spełnione zostały uzgodnione ze sprzedawcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku.

3. Istnieje przepis stanowiący, że jeżeli podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

Wydłużenie okresu korzystania z prawa do odliczenia w ramach bieżącej deklaracji VAT

(art. 86 ust. 11 VATU)

Podatnicy rozliczający VAT miesięcznie mogli korzystać z prawa do odliczenia w ramach deklaracji VAT za miesiąc powstania prawa do odliczenia oraz w ramach jednej z dwóch kolejnych deklaracji. Podatnicy rozliczający VAT miesięcznie mogą korzystać z prawa do odliczenia w ramach deklaracji VAT za miesiąc powstania prawa do odliczenia oraz w ramach jednej z trzech kolejnych deklaracji.
Zmiany w przepisach o obowiązku dokonywania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności 

(art. 105a ust. 3 pkt 5, art. 106e ust. 1 pkt 18a, art. 108 ust. 1a i 1d, art. 108b ust. 8 i 9, art. 112b ust. 2a oraz załącznik nr 15 do VATU)

1. Treść przepisów określających limit 15 000 zł była nieprecyzyjna. Dotyczyło to przepisów określających obowiązek dokonywania płatności z zastosowaniem MPP, obowiązek oznaczania faktur wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” oraz przepisu wyłączającego odpowiedzialność solidarną nabywców towarów i usług.

2. Obowiązek dokonania płatności z zastosowaniem MPP wyłączało tylko dokonanie potrącenia ustawowego.

3. Podmioty niebędące podatnikami nie mogły składać wniosków uwolnienie środków znajdujących się na rachunku VAT.

4. Dokonanie płatności z zastosowaniem MPP nie wyłączało ryzyka nałożenia sankcji, o której mowa w art. 112b ust. 2a VATU.

5. W załączniku nr 15 do VATU powołane były kody PKWiU z 2008 r.

1. Z przepisów wynika jednoznacznie, że warunkiem wystąpienia obowiązku dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności jest, aby kwota należności przekroczyła 15 000 zł lub równowartość tej kwoty wyrażoną w walucie obcej. Podobnie ma się rzecz w przypadku obowiązku oznaczania faktur wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” oraz przepisu wyłączającego odpowiedzialność solidarną nabywców towarów i usług.

2. Obowiązek dokonania płatności z zastosowaniem MPP wyłącza zarówno dokonanie potrącenia ustawowego, jak i umownego.

3. Niektóre podmioty niebędące podatnikami mogą składać wnioski o uwolnienie środków znajdujących się na rachunku VAT.

4. Dokonanie płatności z zastosowaniem MPP wyłącza ryzyka nałożenia sankcji, o której mowa w art. 112b ust. 2a VATU.

5. W załączniku nr 15 do VATU powołane są kody PKWiU z 2015 r.

Umożliwienie odliczania VAT przy nabywaniu usług noclegowych we własnym imieniu, ale na rzecz osób trzecich 

(art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. c VATU)

Nie było możliwości odliczania VAT przy nabywaniu usług noclegowych we własnym imieniu, ale na rzecz osób trzecich. Istnieje możliwość odliczania VAT przy nabywaniu usług noclegowych we własnym imieniu, ale na rzecz osób trzecich.
Podwyższenie limitu prezentów o małej wartości 

(art. 7 ust. 4 pkt 1 i 2 VATU)

1. Z treści art. 7 ust. 4 pkt 1 VATU nie wynikało, że wskazana w tym przepisie kwota 100 zł jest kwotą netto (przyjmowano, że tak).

2. W przypadku towarów nieujmowanych w ewidencji prezentów za prezenty o małej wartości uważano towary, których jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

1. Obecnie z przepisów wynika wprost, że limit wartości prezentów o małej wartości wskazany w art. 7 ust. 4 pkt 1 VATU wynosi 100 zł netto.

2. W przypadku towarów nieujmowanych w ewidencji prezentów za prezenty o małej wartości uważano towary, których jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 20 zł.

Umożliwienie stosowania dla celów VAT kursów stosowanych na gruncie przepisów o podatku dochodowym 

(art. 31a ust. 2a–2d VATU)

Do dokonywania przeliczeń dla celów VAT nie było możliwe stosowanie kursów stosowanych na gruncie przepisów o podatku dochodowym. Do dokonywania przeliczeń dla celów VAT można stosować kursy stosowane na gruncie przepisów o podatku dochodowym.
Przedłużenie okresu stosowania stawki 0% do zaliczek dotyczących eksportu towarów 

(art. 41 ust. 9a VATU)

Stawka 0% mogła być stosowana do zaliczek dotyczących eksportu towarów, jeżeli łącznie spełnione były dwa warunki:

 1. wywóz towarów nastąpił w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzyma zapłatę (chyba że miał zastosowanie art. 41 ust. 9b VATU, który pozwala na wywóz towarów w terminie późniejszym),
 2. w terminie powyższym podatnik otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium UE.
Stawka 0% może być stosowana do zaliczek dotyczących eksportu towarów, jeżeli łącznie spełnione są dwa warunki:

 1. wywóz towarów nastąpił w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzyma zapłatę (chyba że ma zastosowanie art. 41 ust. 9b VATU, który pozwala na wywóz towarów w terminie późniejszym),
 2. w terminie powyższym podatnik otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium UE.
Zmiany w przepisach o wydawaniu wiążących informacji stawkowych 

(art. 42as pkt 2, art. 42b ust. 3a i 3b, art. 42ca oraz art. 42ha)

1. Nie było możliwości otrzymywania przez podatników WIS również dla towarów, które klasyfikowane są według PKWiU.

2. Możliwe było uzyskiwanie WIS, jeżeli zakres przedmiotowy wniosku pokrywał się z przedmiotem toczącego się postępowania lub sprawa została rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

3. Ochrona wynikająca z otrzymanej WIS przysługiwała również, jeżeli przedmiot WIS stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa.

4. Ważność WIS oraz decyzji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o zmianie WIS nie była ograniczona czasowo.

1. Istnieje możliwość otrzymywania przez podatników WIS również dla towarów, które klasyfikowane są według PKWiU (zob. dodane brzmienie art. 42a pkt 2 VATU).

2. Wyłączona jest możliwość wydawania WIS w przypadkach, gdy zakres przedmiotowy wniosku pokrywa się z przedmiotem toczącego się postępowania lub sprawa została rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (na postanowienia w zakresie odmowy wydania WIS na tej podstawie przysługuje zażalenie).

3. Ochrona wynikająca z otrzymanej WIS jest wyłączona, jeżeli przedmiot WIS stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa.

4. Ważność WIS oraz decyzji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o zmianie WIS jest ograniczona do 5 lat od dnia ich wydania.

Ograniczenie zakresu wyłączenia możliwości składania deklaracji VAT za okresy kwartalne 

(art. 99 ust. 3a VATU)

Możliwość składania deklaracji VAT za okresy kwartalne mogło wyłączać między innymi świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do VATU. Świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do VATU, nie może wyłączać możliwości składania deklaracji VAT za okresy kwartalne.
Zmiany w przepisach o wykazie podatników VAT

(art. 96b ust. 3 i 10-12 VATU)

1. W wykazie podatników VAT umieszczane były numery PESEL.

2. W wykazie podatników wskazywane były rachunki rozliczeniowe wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym, które były potwierdzone przy wykorzystaniu STIR.

3. Organem właściwym do dokonywania sprostowań oraz usuwania danych innych niż dane osobowe był Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

1. W wykazie podatników VAT nie umieszcza się numerów PESEL.

2. W wykazie podatników wskazuje się również rachunki rozliczeniowe wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym, które nie zostały potwierdzone przy wykorzystaniu STIR.

3. Organem właściwym do dokonywania sprostowań oraz usuwania danych innych niż dane osobowe jest naczelnik urzędu skarbowego.

Objęcie kolejnych czynności obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas online 

(art. 145b ust. 1 pkt 2 VATU)

Czynności wymienione w art. 145b ust. 1 pkt 2 VATU mogły być ewidencjonowane przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Czynności wymienione w art. 145b ust. 1 pkt 2 VATU, tj.:

 1. świadczenie usług związanych z wyżywieniem przez stacjonarne placówki gastronomiczne,
 2. świadczenie usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 3. sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych

– nie mogą być ewidencjonowane przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, a w konsekwencji muszą być ewidencjonowane przy zastosowaniu kas online.

Zmiany od 1 czerwca 2021 r.

Zmiana Jak było do 31 maja 2021 r.? Jak jest od 1 czerwca 2021 r.?
Zmiany w zasadach wydawania decyzji dotyczących podatku VAT z tytułu importu towarów 

(art. 33 VATU)

W przypadku stwierdzenia przez organ celny, że w zgłoszeniu celnym lub w rozliczeniu zamknięcia kwota podatku została wykazana nieprawidłowo, naczelnik urzędu celno-skarbowego wydawał decyzję określającą podatek w prawidłowej wysokości. W celu wydania tej decyzji prowadzone było odrębne (od postępowania w sprawie należności celnych) postępowanie, do którego zastosowanie miały przepisy OrdPU. Nie było w związku z tym możliwości określania kwoty VAT z tytułu importu towarów w ramach decyzji dotyczących należności celnych. Naczelnik urzędu celno-skarbowego prowadzi jedno postępowanie w sprawie należności celnych przywozowych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, a także opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej z tytułu importu towarów (zob. art. 73d ust. 1 ustawy – Prawo celne). W efekcie obecnie decyzje wydawane w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wydawane są w ramach wspólnego dla tych należności postępowania. Rodzaj wydawanej decyzji zależy od tego, czy nieprawidłowości zostały stwierdzone przed zwolnieniem towarów (wówczas decyzja jest wydawana na podstawie art. 33 ust. 2 VATU) czy po zwolnieniu towarów (wówczas decyzja jest wydawana na podstawie art. 33 ust. 2a VATU).
Obowiązek przekazywania informacji o rachunkach rozliczeniowych nieprzekazywanych w ramach systemu STIR 

(art. 96 ust. 3b VATU)

Nie było obowiązku przekazywania informacji o rachunkach rozliczeniowych nieprzekazywanych w ramach systemu STIR. Istnieje obowiązek przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o rachunkach rozliczeniowych nieprzekazywanych w ramach systemu STIR (ze względu na wyłączenie określone w art. 119zh OrdPU), tj. o rachunkach będących rachunkami, o których mowa w art. 119zh pkt. 2–9 OrdPU (np. o rachunkach banków prowadzonych przez inne banki).

Zmiany od 1 lipca 2021 r.

Zmiana Jak było do 30 czerwca 2021 r.? Jak jest od 1 lipca 2021 r.?
Zastąpienie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju wewnątrzwspólnotową sprzedażą towarów na odległość 

(art. 2 pkt 22a oraz art. 22a VATU)

Istniały szczególne zasady ustalania dostaw towarów dokonywanych w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju. Istnieją szczególne zasady ustalania wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO). Zakres pojęcia WSTO w przybliżeniu odpowiada łącznemu zakresowi pojęć sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.
Wprowadzenie łącznego limitu dla wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami 

(art. 22a ust. 1 pkt 3 oraz art. 28k ust. 2 pkt 3 VATU)

1. Limit skutkujący zmianą miejsca dostaw towarów stanowiących sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju był odrębny dla każdego państwa członkowskiego i określony był przez to państwo.

2. Limit skutkujący zmianą miejsca dostaw towarów stanowiących sprzedaż wysyłkową na terytorium wynosił 165 000 zł.

3. Zawiadomienia o wyborze miejsca opodatkowania albo rezygnacji z dokonanego wyboru składane były odrębnie dla sprzedaży wysyłkowej (i w zakresie tym odrębnie dla poszczególnych państw członkowskich), odrębnie zaś dla świadczenia usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami.

4. Limit skutkujący zmianą miejsca świadczenia usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami wynosił 10 000 euro/42 000 zł.

1. Limit skutkujący zmianą miejsca dostaw towarów stanowiących wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość (WSTO) oraz miejsca świadczenia usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych (usług TBE) na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest wspólny i łączny dla sprzedaży do wszystkich państwa członkowskich UE. Wynosi on 10 000 euro/42 000 zł.

2. Zawiadomienia o wyborze miejsca opodatkowania albo rezygnacji z dokonanego wyboru składane są wspólnie dla WSTO oraz świadczenia usług TBE na rzecz podmiotów niebędących podatnikami. Zawiadomienia te dotyczą wszystkich państw członkowskich UE.

Wprowadzenie instytucji sprzedaży na odległość towarów importowanych 

(art. 2 pkt 22b VATU)

Instytucja sprzedaży na odległość towarów importowanych nie istniała. Sprzedaż na odległość towarów importowanych jest szczególnym rodzajem dostawy towarów. Dochodzić do niej może w przypadku dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz z terytorium państwa trzeciego do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego.
Rozszerzenie zakresu stosowania procedury unijnej 

(art. 130a–130d VATU)

Z opodatkowania w ramach procedury unijnej (nazywanej wówczas MOSS) korzystać mogli tylko podatnicy świadczący na rzecz podmiotów niebędących podatnikami usługi elektroniczne, usługi telekomunikacyjne oraz usługi nadawcze. Z opodatkowania w ramach procedury unijnej (nazywanej obecnie unijną procedurą OSS; istotą tej procedury jest rozliczanie podatku VAT z tytułu dokonywanych czynności dla niebędących podatnikami nabywców z całej UE za pośrednictwem jednego tylko państwa członkowskiego, tj. państwa członkowskiego identyfikacji) korzystać mogą podatnicy:

 1. dokonujący wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość,
 2.  ułatwiający dostawę towarów zgodnie z art. 7a ust. 2 VATU,
 3. świadczący na rzecz podmiotów niebędących podatnikami wszystkie usługi inne niż usługi, których miejsce świadczenia jest ustalane na zasadach ogólnych określonych przepisami art. 28c VATU.
Rozszerzenie zakresu stosowania procedury nieunijnej 

(art. 131–134 VATU)

Z opodatkowania w ramach procedury nieunijnej (nazywanej wówczas MOSS) korzystać mogli tylko podatnicy świadczący na rzecz podmiotów niebędących podatnikami usługi elektroniczne, usługi telekomunikacyjne oraz usługi nadawcze. Z opodatkowania w ramach procedury nieunijnej (nazywanej obecnie nieunijną procedurą OSS; istotą tej procedury jest rozliczanie VAT z tytułu świadczenia usług dla nabywców z całej UE w jednym tylko państwie członkowskim, tj. w państwie członkowskim identyfikacji)) korzystać mogą podatnicy świadczący na rzecz podmiotów niebędących podatnikami wszystkie usługi inne niż usługi, których miejsce świadczenia jest ustalane na zasadach ogólnych określonych przepisami art. 28c VATU.
Wprowadzenie szczególnej procedury dotyczącej sprzedaży na odległość towarów importowanych 

(art. 138a–138h VATU)

Nie istniała szczególna procedura dotycząca sprzedaży na odległość towarów importowanych. Istnieje szczególna procedura dotycząca sprzedaży na odległość towarów importowanych (nazywana procedurą IOSS). Procedura ta pozwala na rozliczanie VAT dotyczącego importowanych towarów za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji. W przeciwieństwie zatem do ogólnych zasad opodatkowania importu towarów (kiedy to podatek VAT jest pobierany w momencie importu towarów przez organy celne), w przypadku korzystania z IOSS podatnicy naliczają podatek VAT (formalnie z tytułu dokonywanych dostaw towarów, lecz jest to de facto podatek VAT z tytułu importu tych towarów) globalnie w państwie członkowskim identyfikacji.
Wprowadzenie szczególnej procedury dotyczącej deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów 

(art. 138i i 138j VATU)

Nie istniała szczególna procedura dotycząca deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów. Istnieje szczególna procedura dotycząca deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów. W przypadku tej procedury podatek VAT z tytułu importu towarów jest pobierany przez operatora pocztowego (w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe) lub podatnika posiadającego status upoważnionego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 38 Unijnego Kodeksu Celnego.
Obowiązki ciążące na podatnikach ułatwiających sprzedaż przy użyciu interfejsu elektronicznego

(art. 7a oraz art. 109b VATU)

Szczególne obowiązki w zakresie VAT ciążyć mogły jedynie na podatnikach ułatwiających przy użyciu interfejsu elektronicznego świadczenie usług elektronicznych. 1. Niekiedy przyjmuje się, że podatnicy ułatwiający sprzedaż sami otrzymali i dokonali dostaw towarów. W efekcie dochodzi do dostawy towaru dokonanej na rzecz podatnika ułatwiającego sprzedaż (bez podatku VAT) oraz dostawy towaru dokonywanej przez podatnika ułatwiającego sprzedaż (opodatkowanej podatkiem VAT według stawki krajowej).

2. Jeżeli u podatników ułatwiających sprzedaż nie dochodzi do dostaw towarów ani świadczenia usług, mogą być oni obowiązani do prowadzenia szczególnego rodzaju ewidencji.

Objęcie kolejnych czynności obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas online (art. 145b ust. 1 pkt 3 VATU) Czynności wymienione w art. 145b ust. 1 pkt 3 VATU mogły być ewidencjonowane przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

 

Czynności wymienione w art. 145b ust. 1 pkt 3 VATU, tj. świadczenie usług:

 1. fryzjerskich,
 2. kosmetycznych i kosmetologicznych,
 3. budowlanych,
 4. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 5. prawniczych,
 6. związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

– nie mogą być ewidencjonowane przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, a w konsekwencji muszą być ewidencjonowane przy zastosowaniu kas online.

Zmiana od 23 lipca 2021 r.

Zmiana Jak było do 22 lipca 2021 r.? Jak jest od 23 lipca 2021 r.?
Rozszerzenie zakresu zwolnienia od podatku VAT obejmującego świadczenie usług w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości 

(art. 43 ust. 1 pkt 36 VATU)

Zwolnienie z VAT obejmowało jedynie usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. Zwolnienie z VAT obejmuje również Zwolnienie z VAT obejmowało jedynie usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, na rzecz społecznych agencji najmu, o których mowa w art. 22a ust. 1 PBudMieszkU.

Zmiany od 7 września 2021 r.

Zmiana Jak było do 6 września 2021 r.? Jak jest od 7 września 2021 r.?
Uchylenie przepisu wyłączającego prawo do wstecznego odliczania VAT z tytułu WNT oraz czynności, dla których podatnikiem jest nabywca 

(art. 86 ust. 10i VATU)

Przepisy wyłączały możliwość wstecznego odliczania VAT z tytułu WNT oraz czynności, dla których podatnikiem jest nabywca, jeżeli kwota podatku należnego została uwzględniona we właściwej deklaracji VAT w ciągu 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy. Było to niezgodne z przepisami unijnymi, o czym orzekł TSUE wyrokiem z 18.3.2021 r. w sprawie C-895/19. Przepisy nie wyłączają możliwości wstecznego odliczania VAT z tytułu WNT oraz czynności, dla których podatnikiem jest nabywca, jeżeli kwota podatku należnego została uwzględniona we właściwej deklaracji VAT w ciągu 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy.
Umożliwienie wstecznego odliczenia VAT w przypadku otrzymania faktury dotyczącej WNT z opóźnieniem 

(art. 86 ust. 10h VATU)

Otrzymanie przez podatnika faktury dotyczącej WNT po upływie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, upoważniało podatnika do odpowiedniego powiększenia podatku naliczonego w okresie rozliczeniowym otrzymania faktury. Otrzymanie przez podatnika faktury dotyczącej WNT po upływie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, upoważniało podatnika do odpowiedniego powiększenia podatku naliczonego w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik uwzględnił kwotę podatku należnego z tytułu WNT.

Zmiany od 1 października 2021 r.

Zmiana Jak było do 30 września 2021 r.? Jak jest od 1 października 2021 r.?
Zmiany w przepisach ulgi na złe długi 

(art. 89a VATU)

1. W ustawie o VAT nadal określone były niezgodne z przepisami unijnymi warunki korzystania z ulgi na złe długi.

2. Przepisy nie przewidywały możliwości korzystania z ulgi na złe długi w stosunku do wierzytelności przysługujących wobec podmiotów niebędących podatnikami.

3. Korzystanie z ulgi na złe długi było możliwe, jeżeli od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

1. W ustawie o VAT nie ma już większości niezgodnych z przepisami unijnymi warunków korzystania z ulgi na złe długi.

2. Z przepisów wynika możliwość korzystania z ulgi na złe długi w stosunku do wierzytelności przysługujących wobec podmiotów niebędących podatnikami.

3. Korzystanie z ulgi na złe długi jest możliwe, jeżeli od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 3 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona

Objęcie obowiązkiem korygowania odliczonego VAT dłużników, którzy znajdują się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji 

(uchylony art. 89 ust. 1b VATU)

W przypadkach, o których mowa w art. 89b ust. 1 VATU, dłużnicy znajdujący się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, nie mieli obowiązku korygowania odliczonego podatku VAT. W przypadkach, o których mowa w art. 89b ust. 1 VATU, dłużnicy znajdujący się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, mają obowiązek korygowania odliczonego podatku VAT.
Wskazanie okresu korekty zmniejszającej w przypadku WNT, importu usług oraz dostaw towarów, dla których podatnikiem jest nabywca 

(art. 29a ust. 15a oraz art. 30a ust. 1a VATU)

Przepisy nie wskazywały okresu rozliczeniowego, w którym należy uwzględniać korekty obniżające dotyczące WNT, importu usług oraz dostaw towarów, dla której podatnikiem na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 VATU jest nabywca. Z przepisów wynika, że w przypadku WNT, importu usług oraz dostaw towarów, dla której podatnikiem na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 VATU jest nabywca, korekty obniżające należy uwzględniać w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania.
Umożliwienie odliczania VAT w drodze korekty deklaracji VAT za okresy rozliczeniowe następujące po okresie rozliczeniowym powstania prawa do odliczenia

(art. 86 ust. 13 VATU)

Z prawa do odliczenia w drodze korekty deklaracji podatnicy mogli korzystać tylko korygując deklarację za okres rozliczeniowy powstania prawa do odliczenia. Z prawa do odliczenia w drodze korekty deklaracji podatnicy mogą korzystać korygując deklarację za okres rozliczeniowy powstania prawa do odliczenia lub za jeden z trzech (w przypadku podatników rozliczających VAT miesięcznie) lub dwóch (w przypadku podatników rozliczających VAT kwartalnie) kolejnych okresów rozliczeniowych.
Nowy sposób rezygnacji ze zwolnienia z VAT obejmującego dostawy zasiedlonych budynków, budowli lub ich części w ramach aktu notarialnego

(art. 43 ust. 10 pkt 2 VATU)

Ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 VATU, można było zrezygnować jedynie w drodze złożenia oświadczenia naczelnikowi urzędu skarbowego. Ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 VATU, można zrezygnować również w akcie notarialnym, do zawarcia którego dochodzi w związku z dostawą budynku, budowli lub ich części.
Określenie sposobu przyporządkowania wysyłki lub transportu do dostaw łańcuchowych towarów wysyłanych przez pierwszego dostawcę lub przez ostatniego nabywcę 

(art. 22 ust. 2e VATU)

Nie było przepisu wskazującego wprost sposób przyporządkowania wysyłki lub transportu do dostaw łańcuchowych towarów wysyłanych przez pierwszego dostawcę lub przez ostatniego nabywcę. Z przepisów wynika, że jeżeli towary będące przedmiotem dostawy łańcuchowej są wysyłane lub transportowane z terytorium kraju na terytorium państwa trzeciego albo z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego przez:

 1. pierwszego dostawcę – wysyłkę lub transport przyporządkowuje się jego dostawie;
 2. ostatniego nabywcę – wysyłkę lub transport przyporządkowuje się dostawie dokonanej do tego nabywcy.
Wydłużenie terminów związanych z informacją VAT-26 (art. 86 ust. 12-14 VATU) 1. Termin złożenia informacji VAT-26 wynosił 7 dni od dnia, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek dotyczący pojazdu samochodowego.

2. W przypadku niezłożenia we wskazanym informacji VAT-26 w tym terminie uznawano, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia.

3. W przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik był obowiązany do aktualizacji informacji VAT-26 najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje tej zmiany.

1. Termin złożenia informacji VAT-26 upływa z końcem 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek dotyczący pojazdu samochodowego.

2. W przypadku niezłożenia we wskazanym informacji VAT-26 w tym terminie uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika od pierwszego dnia miesiąca, w którym podatnik złoży tę informację.

3. W przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest obowiązany do aktualizacji informacji VAT-26 najpóźniej do końca miesiąca, w którym dokonał tej zmiany.

Umożliwianie dokonywania korekt deklaracji przez podatników rozliczających import towarów w procedurze uproszczonej

(art. 33a ust. 6 VATU)

Podatnicy rozliczający podatek VAT z tytułu importu towarów w procedurze uproszczonej po upływie terminu do złożenia deklaracji VAT nie mieli możliwości korekty rozliczonego z tytułu importu towarów podatku VAT. Jeżeli podatnik nie rozliczy w całości lub w części podatku należnego z tytułu importu towarów rozliczanego w procedurze uproszczonej, może dokonać korekty deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.
Zmiana w treści załącznika nr 15 do VATU

(poz. 60 tego załącznika)

Od 1 stycznia do 30 września 2021 r. symbol PKWiU określony w poz. 60 załącznika nr 15 do VATU poprzedzony był przedrostkiem ex. W konsekwencji pozycja ta obejmowała tylko niektóre z towarów objętych grupowaniem PKWiU 26.20.1, tj. te z takich towarów, które są komputerami lub pozostałymi maszynami do automatycznego przetwarzania danych. Towarami takimi nie były natomiast również objęte tym działem części i akcesoria do komputerów i pozostałych maszyn do automatycznego przetwarzania danych (np. monitory komputerowe). Obecnie symbol PKWiU określony w poz. 60 załącznika nr 15 do VATU nie jest poprzedzony przedrostkiem ex. W konsekwencji pozycja ta obejmuje wszystkie towary objęte grupowaniem PKWiU 26.20.1 (np. również monitory).
Zgoda na uwolnienie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy, w sytuacji gdy podatnik posiada zaległości podatkowe

(art. 108b ust. 5a VATU)

Posiadanie przez podatnika zaległości z tytułu podatków i należności, o których mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 lit. a PrBank, zawsze wyłączało możliwość uzyskania zgody na uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT (w wysokości odpowiadającej tej zaległości wraz z odsetkami za zwłokę, według stanu na dzień wydania decyzji). Dotyczyło to również sytuacji, gdy posiadane przez podatnika zaległości były objęte decyzją o ich odroczeniu lub rozłożeniu na raty. Wyłączenie możliwość uzyskania zgody na uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zaległości podatkowe są objęte decyzją o ich odroczeniu lub rozłożeniu na raty.
Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź