Dla przypomnienia, uchylany przepis określał między innymi, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie przeprowadza się rozpraw i posiedzeń jawnych. To uniemożliwiało orzekanie przez KIO w sprawach odwołań wniesionych do Prezesa KIO, ponieważ w świetle art. 189 ust. 5 ZamPublU KIO rozpoznaje odwołanie na jawnej rozprawie. W konsekwencji wiele postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zostało „zawieszonych”, z uwagi chociażby na wynikający z art. 183 ust. 1 ZamPublU zakaz zawarcia umowy do czasu rozstrzygnięcia przez KIO, tj. do czasu ogłoszenia przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

Powyższe oznacza, że KIO wraca do orzekania w normalnym trybie. Jednocześnie – jak podano w komunikacie UZP zamieszczonym na stronie internetowej – dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom postępowań odwoławczych zostaną wprowadzone wytyczne w zakresie nowej organizacji rozpraw i posiedzeń przed KIO. Zostaną one zamieszczone na stronie internetowej UZP oraz w profilach w mediach społecznościowych.