Od 1.7.2020 obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 30 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1158). Zmiany, które wprowadza, wynikają z nowej matrycy stawek VAT, która obowiązuje od 1.7.2020 r.

Celem wydania tego rozporządzenia jest dostosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 25.3.2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2020 poz. 527, 715 i 736) do nowej matrycy stawek VAT. Od 1.7.2020 r. w związku z wejściem w życie nowelizacji VATU przepisy ww. rozporządzenia dublowały się w pewnym zakresie z przepisami VATU. Stąd konieczna była nowelizacja ww. rozporządzenia i uchylenie jego zbędnych przepisów.

Zmiana rozporządzenia przewiduje uchylenie tych przepisów rozporządzenia, które zostały uwzględnione w VATU, tj. w rozdziale 2 rozporządzenia i załączniku do rozporządzenia (wprowadzonych w art. 41 ust. 12 i 12f VATU i w zał. nr 3 do tej ustawy) oraz w rozdziale 3 rozporządzenia (wprowadzonych w zał. nr 10 do VATU), z jednoczesnym utrzymaniem wszystkich pozostałych przepisów.

Zmiany wynikają z wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT. Jej wprowadzenie stanowi efekt nowego podejścia do systemu stawek VAT, opartego przede wszystkim na: nowym sposobie identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT (odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów oraz na rzecz PKWiU 2015 w zakresie usług) oraz dążeniu do objęcia jedną (taką samą) stawką całych grup towarów i usług, z czym wiązały się w praktyce pewne zmiany zakresu stosowania stawek obniżonych w porównaniu do dotychczasowego systemu (na który składały się regulacje ustawy o VAT oraz rozporządzenia), wynikające chociażby z innej budowy i systematyki CN i PKWiU. W związku z powyższym zmiana stawek na niektóre towary – podwyższenie stawki dla danego towaru lub obniżenie dla innego – była nieuniknionym efektem przyjętych przy konstruowaniu nowej matrycy VAT założeń.

Jak wyjaśnia ustawodawca zmiany dokonywane w rozporządzeniu nie polegają wyłącznie na prostym skopiowaniu przepisów z rozporządzenia do VATU, obszary (w zakresie stawek obniżonych) regulowane dotąd rozporządzeniem zostały uwzględnione w VATU w sposób dostosowany do logiki budowy nowej matrycy VAT.