Rozporządzeniem Ministra Finansów z 21.8.2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów krajowej administracji skarbowej do wykonywania niektórych zadań krajowej administracji skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dz.U. z 2018 r., poz.1651; dalej ZmOrgKASR) – doprecyzowano katalog zadań, które wykonuje Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu. Do katalogu tych czynności należą zadania Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, właściwego na całym terytorium Polski, związane z poborem w zakresie:

1) prowadzenia ewidencji wpłat, nadpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu należności wymienionych w § 3 ust. 1,ust. 2 i ust. 3 OrgKASR,

2) dokonywanie rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów, w tym dokonywanie wypłat z tytułu zwrotów należności wymienionych w § 3 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 OrgKASR,

3) rozliczania zabezpieczeń złożonych w formie depozytu w gotówce.

Wprowadzono też zmiany w załączniku do OrgKASR poprzez dodanie do wykazu naczelników urzędów skarbowych wykonujących zadania w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz zabezpieczenia należności pieniężnych na obszarze objętym terytorialnym zasięgiem działania innych naczelników urzędów skarbowych, również Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarocinie oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szamotułach. Naczelnik US w Jarocinie przejmie ww. zadania, realizowane dotychczas na obszarze objętym terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika US w Pleszewie, natomiast Naczelnik US w Szamotułach przejmie realizację ww. rodzaju zadań na obszarze objętym terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika US w Międzychodzie.