Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27.3.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 547) przedłużono wypłatę środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych w okresie od 1.4.2020 r. do 31.12.2020 r. Przepisy rozporządzenia gwarantują również wypłacanie środków finansowych przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzeń dla powyższej grupy zawodowej od 1.1.2021 r., ale poprzez współczynniki korygujące lub inne rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 8.9.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 320)

Z przepisów rozporządzenia wynika także obowiązek dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, do przedstawienia świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, obejmującej wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne w okresie od 1.4.2020 r. do 31.12.2020 r. w sposób gwarantujący wypłatę kwot na wzrost wynagrodzenia dla powyższej grupy zawodowej.