Przepisy ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 567) zmieniają m.in. ustawę z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374).

Ustawa umożliwia udzielanie teleporad przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz przez lekarzy nieposiadających wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Podstawą udzielania powyższych świadczeń jest złożenie elektronicznego wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia. Zaznaczyć należy, że przepisy określają także prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci karty teleporady oraz precyzują maksymalny 30-dniowy termin przechowywania dokumentacji od dnia udzielenia teleporady.

Na podstawie przepisów ustawy zawieszono także na czas epidemii obowiązek prowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczenia oraz udzielania informacji o pierwszym dostępnym terminie danego świadczenia.

Ustawa zawiesza także wszczęte i niezakończone konkursy ofert i rokowania przed dniem ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Należy podkreślić, że zawieszone postępowania zostaną wznowione po odwołaniu danego stanu, jeżeli wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w konkursie lub w rokowaniach, potwierdzą ich ważność w terminie określonym przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wygasające w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii mogą zostać przedłużone, w celu zapewnienia ciągłości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, za zgodą stron danej umowy na okres niezbędny do przeprowadzenia, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, konkursu ofert lub rokowań.