Z dniem 4.5.2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28.4.2020 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (Dz.U. poz. 784).
Przepisy rozporządzenia określają elementy, jakie powinno zawierać wystąpienie zakładu ubezpieczeń do podmiotu wykonującego działalność leczniczą w celu uzyskania informacji co do okoliczności związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacją podanych przez tę osobę danych o jej stanie zdrowia, ustaleniem prawa tej osoby do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokością tego świadczenia.

Do wystąpienia zakładu ubezpieczeń do podmiotu wykonującego działalność leczniczą należy także dołączyć odpowiednią informację o wyrażeniu zgody ubezpieczonego lub osoby, na rachunek której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, albo jej przedstawiciela ustawowego, wraz ze wskazaniem daty i formy wyrażenia tej zgody Natomiast wysokość opłat za udzielenie powyższych informacji podmiot wykonujący działalność leczniczą określa z uwzględnieniem poniesionych kosztów.

Rozporządzenie precyzuje także składowe, jakie powinno zawierać wystąpienie zakładu ubezpieczeń do Narodowego Funduszu Zdrowia w celu uzyskania danych dotyczących nazw i adresów świadczeniodawców, którzy udzielili świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalenia jego odpowiedzialności oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.

W przypadku wystąpienia do NFZ należy załączyć informację o wyrażeniu zgody ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego, wraz ze wskazaniem daty i formy wyrażenia tej zgody. Wystąpienie zakładu ubezpieczeń do NFZ powinno zostać wniesione w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Przepisy rozporządzenia określają, że wysokość opłaty za udzielenie informacji przez NFZ, dotyczących jednego ubezpieczonego stanowi równowartość 0,017 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez prezesa GUS w Dzienniku Ustaw RP.