Zgodnie z załączonym uzasadnieniem głównym celem projektu rozporządzenia jest wprowadzenie najważniejszych zmian mających na celu ułatwienie dostępu do budynków i urządzeń z nimi związanych osobom z różnym rodzajem niepełnosprawności, co z pewnością będzie miało pozytywny wpływ również na inne grupy społeczne, jak osoby starsze, opiekunowie z małymi dziećmi czy osoby z czasowymi dysfunkcjami ruchowymi.

Projekt zakłada, że po zmianach osoby niepełnosprawne będą miały zapewniony ułatwiony dostęp do parkingów i garaży dla samochodów, miejsc gromadzenia odpadów stałych, a furtki w ogrodzeniach przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej, nie będą im utrudniać dostępu do budynków. Ponadto projekt wprowadza nakaz wyposażania w dźwig osobowy lub osobowo-towarowy budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, mających dwie lub więcej kondygnacji, oraz zapewnienia dojazdu z poziomu terenu. W tym celu należy także zapewnić przed wejściem przestrzeń manewrową o minimalnych wymiarach boków 1,5 m x 1,5 m. Projekt wprowadza normy w zakresie oznakowania schodów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego w taki sposób, by krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu schodów wewnętrznych i zewnętrznych na powierzchni poziomej i pionowej, były oznaczone pasem o szerokości nie mniejszej niż 0,05 m, w kolorze kontrastującym z kolorem posadzki. Zmiany dotyczą także warunków dla ogólnodostępnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Rozporządzenie wprowadza nowe regulacje dotyczące lokali mieszkalnych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wprowadzenie do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nowego rozdziału.

Projekt trafił na okres 21 dni do opiniowania.