Od 23.8.2019 r. obowiązuje ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1490). Ustawa wprowadza możliwość kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pierwszego stopnia prowadzonych nie tylko w formie stacjonarnej, lecz także w formie niestacjonarnej.
Zmiany w ustawie dotyczą także korzystania przez pielęgniarki i położne z urlopu szkoleniowego. Ustawa precyzuje, że pielęgniarce i położnej podnoszącej kwalifikacje zawodowe w formach innych niż szkolenie specjalizacyjne, kurs kwalifikacyjny, kurs specjalistyczny i kurs dokształcający będzie przysługiwać urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie. Warunkiem skorzystania z urlopu szkoleniowego przez pielęgniarkę lub położną jest złożenie przez nią wniosku oraz wyrażenie zgody przez pracodawcę. Wymiar urlopu szkoleniowego będzie ustalał pracodawca w zależności od czasu trwania poszczególnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Ważne

Urlop szkoleniowy będzie płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.