Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6.4.2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U. poz. 607) wydano w związku ze zmianami wprowadzonymi do ustawy z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.).
Przepisy rozporządzenia określają, że hospitalizacji podlegają osoby chore na gruźlicę w okresie prątkowania oraz osoby z uzasadnionym podejrzeniem o prątkowanie, osoby zakażone lub chore oraz podejrzane o zakażenie lub zachorowanie m.in. .na błonicę, cholerę, dur brzuszny oraz osoby, u których stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) lub podejrzenie zakażenia lub zachorowania, jeżeli nie zostały przez lekarza lub felczera skierowane do leczenia lub diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 w ramach obowiązkowej izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Ważne
Osoby, u których stwierdzono zakażenie wywołane wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowanie na chorobę wywołaną powyższym wirusem lub podejrzenie zakażenia lub zachorowania mogą także podlegać obowiązkowej izolacji lub izolacji w warunkach domowych pod warunkiem, że lekarz lub felczer nie zastosował wobec nich obowiązkowej hospitalizacji.

Rozporządzenie precyzuje także obowiązki lekarza lub felczera, który podejrzewa lub rozpoznaje chorobę zakaźną powodującą powstanie obowiązku hospitalizacji, którymi są: podjęcie działań obejmujących m.in.:

  • zlecenie transportu do szpitala, miejsca izolacji lub izolacji w warunkach domowych, 
  • poinformowanie o tym fakcie właściwego państwowego inspektora sanitarnego,
  • podjęcie działań zapobiegających szerzeniu się zachorowań.

W rozporządzeniu określono, że w przypadku samowolnego opuszczenia szpitala przez osobę podlegającą obowiązkowi hospitalizacji ordynator oddziału lub lekarz kierujący oddziałem albo osoba przez nich upoważniona informuje niezwłocznie o samowolnym opuszczeniu telefonicznie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania chorego.
Należy nadmienić, że w przepisach rozporządzenia ujęto także wykaz chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz maksymalne okresy trwania obowiązkowej kwarantanny.