Pierwsza zmiana wynika z rozporządzenia z 20.12.2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz.U. z 2018 r. poz. 2394). Wprowadza ono możliwość składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji sporządzonych według wzorów określonych w rozporządzeniu ministra rozwoju i finansów z 17.2.2017 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz.U. z 2017 r. poz. 384) do 31.3.2019 r.

Druga zmiana wynika z rozporządzenia z 14.12.2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz.U. z 2018 r. poz. 2401). Dotyczy ona nowych wzorów Deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN wersja 8) oraz deklaracji Podatek akcyzowy od energii elektrycznej (AKC-4/H wersja 8). Nowe wzory stosuje się począwszy od rozliczenia za styczeń 2019 r.

Zmiany deklaracji wynikają z wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. W zakresie podatku akcyzowego zrezygnowano z obowiązku składania oświadczenia przekazywanego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego przez podmiot wykorzystujący energię elektryczną wykorzystywaną do celów redukcji chemicznej lub w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych lub mineralogicznych. W efekcie składanie co miesiąc (w różnych terminach) dwóch dokumentów, tj. oświadczenia oraz deklaracji dla podatku akcyzowego, zostało ograniczone do konieczności złożenia wyłącznie deklaracji dla podatku akcyzowego. Dane zawarte dotychczas w oświadczeniu będą wykazywane w deklaracji podatkowej AKC – 4/H lub AKC-EN, do której złożenia podatnik jest zobligowany. Z tego względu należało je zmienić. Jednak do 30.6.2019 r. mogą być składane deklaracje według dotychczasowego wzoru, z wyłączeniem deklaracji składanych przez podmioty korzystające ze zwolnienia od podatku akcyzowego od energii elektrycznej wykorzystywanej do celów redukcji chemicznej, a także w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych, mineralogicznych.