Rozporządzenie wprowadza zmiany do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6.4.2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020 r. poz. 666 ze zm.). Nowe przepisy są istotne dla podmiotów leczniczych, a w szczególności dla podmiotów realizujących szczepienia przeciwko COVID-19 w kontekście zmian dotyczących skierowań na szczepienie przeciwko COVID-19 oraz kart szczepień.

Przepisy rozporządzenia doprecyzowują dane dotyczące oznaczenia pacjentów, które powinno zawierać skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19. Są to:

  • nazwisko i imię (imiona),
  • data urodzenia,
  • wiek,
  • płeć,
  • adres miejsca zamieszkania, adres miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub adres miejsca zameldowania, jeżeli posiada,
  • numer PESEL, jeżeli został nadany, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
  • dane kontaktowe (numer telefonu lub adres poczty elektronicznej), jeżeli posiada.

W przepisach rozporządzenia określono również, że powyżej wymienione zmiany co do oznaczenia pacjenta dotyczą również karty szczepień. Dodać należy, że wpisów do karty szczepień w zakresie szczepień przeciwko COVID-19 mogą dokonywać osoby przeprowadzające lekarskie badanie kwalifikacyjne oraz szczepienie ochronne.

Rozporządzenie uchyla również przepisy dotyczące wystawienia skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19 w postaci elektronicznej oraz co do terminu ważności wystawionego skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19.