Projektowana zmiana rozporządzenia polega na zmianie zakresu opinii z badania technicznego automatu, wydawanej w celu dołączenia jej do wniosku o wydanie decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych o charakterze gier. Jak wyjaśnia ministerstwo w uzasadnieniu do projektu zmian, opinia nie będzie wskazywała czy gry oferowane przez badane urządzenie zawierają element losowości, ponieważ nie jest to istotne dla wydania rozstrzygnięcia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Natomiast będzie zawierać informację, że sporządzona opinia nie rozstrzyga o charakterze gier urządzanych z wykorzystaniem badanego automatu lub urządzenia oraz informację, że została wykonana wyłącznie w celu dołączenia do wniosku o wydanie decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych o charakterze gier na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 847). Ma to usunąć nieprawidłowości co do interpretacji oceny jednostki badającej przedstawionej w opinii i tym samym wykorzystywania tej opinii do potwierdzania hazardowego lub niehazardowego charakteru gier urządzanych na badanym urządzeniu oraz uznania czy podlega ustawie o grach hazardowych. Jednostka badająca nie jest uprawniona do rozstrzygania, czy gry na danym urządzeniu są grami na automacie w rozumieniu ustawy o grach hazardowych a wydana przez nią opinia posiada jedynie walor dowodowy i nie uprawnia do zgodnej z prawem eksploatacji automatu.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.