W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1645 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 8.8.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia wstępnego (dalej: nowelizacja).

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 29.6.2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1162), Główny Inspektor Ochrony Środowiska udziela prowadzącemu instalację, w której prowadzone są procesy odzysku, zezwolenia wstępnego, w formie decyzji administracyjnej, na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat. Wzór wniosku o wydanie tego zezwolenia określono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 17.1.2008 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia wstępnego (Dz.U. poz. 91).

Nowelizacja określa wzór zmienionego wniosku, w którym przewidziano obowiązek podania:

  • imienia i nazwiska osoby sporządzającej wniosek, telefonu, fax-u, adresu e-mail;
  • daty, czytelnego podpisu z podaniem imienia i nazwiska przedsiębiorcy lub osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do składania oświadczeń woli w imieniu przedsiębiorcy.

We wzorze wniosku przed zmianą trzeba było podać imię i nazwisko osoby sporządzającej wniosek, a także datę, podpis i pieczęć wnioskodawcy, telefon, faks oraz e-mail.

Przy czym wnioski o wydanie zezwolenia wstępnego złożone na formularzach według wzoru określonego w przepisach dotychczasowych, a nierozpatrzone przed 13.9.2019 r., podlegają rozpatrzeniu.