W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 570 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 21.3.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Zmieniono w nim wzory formularzy: CIT-8(27),CIT-8/O(14),CIT-8AB(2),CIT/BR(5),CIT/MIT(2),CIT/8S(2),CIT/8SP(2), CIT/PGK(2).

Z rozporządzenia wynika też, że wzory te w nowej wersji stosuje się do uzyskanych przychodów (osiągniętych dochodów, poniesionych strat) od 1.1.2018 r. , ale do 1.4.2019 r. do uzyskanych przychodów (osiągniętych dochodów, poniesionych strat) od 1.1.2018 r. można stosować wzory w wersji dotychczasowej.

Do zeznań CIT-8 i CIT-8AB w nowym brzmieniu, za 2018 r. załącznikiem jest sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej.

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1.1.2018 r. oraz zakończy się po 31.12.2017 r., do uzyskanych przychodów (osiągniętych dochodów, poniesionych strat) w tym roku podatkowym stosują wzory formularzy w brzmieniu dotychczasowym.