Opracowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz – przewiduje dostosowanie wzorów deklaracji DEK-II-a i DEK-II-b do zmian wprowadzonych ustawą z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568). Przepisy tej ustawy zmieniły bowiem termin przekazania niewykorzystanych środków zakładowego funduszu aktywności na rachunek bankowy tego funduszu oraz umożliwiły wydatkowanie środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Zatem nowa DEK-II-a uwzględnia wyznaczenie okresu sprawozdawczego wpłat na PFRON w przypadku ujawnienia naruszenia zasad wydatkowania tych środków. Również zmiana ustawowego terminu przekazania niewykorzystanych środków zakładowego funduszu aktywności przez zakłady aktywności zawodowej na rachunek bankowy tego funduszu pośrednio wpłynęła na wyznaczenie okresu sprawozdawczego wpłat na PFRON, w przypadku ujawnienia naruszenia tego terminu, co wymaga nowego wzoru deklaracji DEK-II-b.

Rozporządzenie wejdzie w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.