Propozycja zmiany rozporządzenia z 8.9.2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2262) wprowadza uproszczenie polegające na umożliwieniu składania zbiorczych zgłoszeń celnych w odniesieniu do przesyłek zwolnionych z cła na podstawie art. 25 i 26 rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych i niezwolnionych z podatku w trybie przepisów odrębnych, czyli przesyłek będących prezentami od osób fizycznych dla osób fizycznych, których wartość nie przekracza równowartości 45 euro.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.