W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1759 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 28.9.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju.

Zmianę wprowadzono do rozporządzenia Rady Ministrów z 3.8.2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. nr 181, poz. 1872 ze zm.). Wykonuje ono przepisy ustawy z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1541 ze zm.; dalej: ObrRPU).

Zgodnie z art. 210 ust. 1 ObrRPU, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wydaje decyzję administracyjną o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień, kierownika jednostki organizacyjnej stanowiącej bazę formowania specjalnie tworzonej jednostki zmilitaryzowanej, kierownika jednostki organizacyjnej wykonującej zadania na potrzeby obrony państwa, albo właściwego organu obrony cywilnej.

Z art. 211 ObrRPU wynika zaś, że na wniosek wymienionych wyżej organów i kierowników jednostek organizacyjnych, wójt (burmistrz lub prezydent miasta) może wezwać posiadacz nieruchomości lub rzeczy ruchomej, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych, do wykonania tego świadczenia. Wezwanie doręcza się na 14 dni przed terminem wykonania świadczenia, z wyjątkiem przypadków, w których wykonanie świadczenia następuje w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej Sił Zbrojnych. Od wezwania nie przysługuje odwołanie i nadaje mu się rygor natychmiastowej wykonalności w terminie w nim określonym. Posiadacz ma obowiązek oddać do używania przedmiot świadczenia w terminie i miejscu wskazanym w wezwaniu.

Zgodnie z § 23 ust. 1 zmienianego rozporządzenia, wezwanie do wykonania świadczenia wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wystawia w czasie pokoju. W wyniku zmiany do przepisu tego w tym brzmieniu dodano, że wezwanie to wystawia się w liczbie egzemplarzy określonej przez organy i kierowników jednostek organizacyjnych występujących z wnioskami o przeznaczenie nieruchomości lub rzeczy ruchomych na cele świadczeń.