Zgodnie z tym przepisem spod obowiązku stosowania ZamPublU będzie wyłączone udzielanie zamówień dotyczących wytwarzania:

1) blankietów dokumentów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z 22.11.2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 53), oraz ich personalizacji lub indywidualizacji,

2) znaków akcyzy,

3) znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych, o których mowa w ustawie z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.),

4) kart do głosowania, o których mowa w art. 40 ustawy z 5.1.2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.) oraz w art. 20 ustawy z 14.3.2003 r. o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 318 ze zm.),

5) znaków holograficznych umieszczanych na zaświadczeniach o prawie do głosowania, o których mowa w art. 32 § 1 ustawy z 5.1.2011 r. – Kodeks wyborczy,

6) układu mikroprocesorowego z oprogramowaniem służącym do zarządzania dokumentami publicznymi, systemów i baz informatycznych niezbędnych do zastosowania dokumentów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o dokumentach publicznych, zawierających warstwę elektroniczną, zgodnie z ich przeznaczeniem.

W przedmiotowym wyłączeniu znalazło się odesłanie przede wszystkim do art. 5 ust. 2 ustawy o dokumentach publicznych określającego dokumenty kategorii pierwszej, najważniejsze dla bezpieczeństwa państwa. W ocenie prawodawcy to zapewni gwarancję wpływu państwa na poziom bezpieczeństwa dokumentów. Zlecenie produkcji wymienionych dokumentów poza systemem zamówień publicznych umożliwi skuteczne sprawowanie przez państwo kontroli nad ich produkcją, przejawiające się między innymi w wyborze podmiotu spełniającego warunki bezpieczeństwa produkcji. Powierzenie takiemu podmiotowi produkcji dokumentów będzie stanowiło rękojmię, że nie dojdzie do osłabienia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa. Inne druki wymienione w art. 4 pkt 5c ZamPublU (znaki akcyzy, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne), tak samo jak wymienione w ustawie dokumenty publiczne pierwszej kategorii, mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. To dotyczy również kart do głosowania, hologramów zamieszczanych na zaświadczeniach o prawie do głosowania oraz elementów i oprogramowania niezbędnego dla dokumentów publicznych z warstwą elektroniczną. Niemniej z uwagi na fakt, że wymienione druki, elementy i oprogramowanie nie mogą być uznane za dokumenty publiczne w rozumieniu definicji przyjętej w ustawie o dokumentach publicznych, nie są objęte tą ustawą. Za konieczne uznano jednak zagwarantowanie wpływu państwa na poziom ich bezpieczeństwa, co ma zapewnić wybór ich wytwórcy z wyłączeniem stosowania przepisów ZamPublU.

Ponadto na mocy ww. art. 64 ustawy o dokumentach elektronicznych uchyla się art. 4aa ZamPublU, a więc delegację do określenia przez Radę Ministrów w rozporządzeniu wykazu dokumentów i druków, o których mowa w art. 4 pkt 5c lit. a i b ZamPublU (w dotychczasowym brzmieniu). Ma to związek z określeniem w ustawie o dokumentach publicznych wykazu dokumentów publicznych należących do pierwszej kategorii.

W art. 75 ustawy o dokumentach publicznych (przepisie przejściowym) przewidziano, że wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie tej ustawy postępowania o zamówienie dokumentów publicznych i ich personalizację oraz druków o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4aa ZamPublU, są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.