Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej zawiera nowy wzór upoważnienia do wykonywania takiej kontroli. Zgodnie z dodanym pkt 2a w art. 84 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, protokołem zakończy się kontrola celno-skarbowa w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi, jeżeli zakres kontroli celno-skarbowej nie obejmuje przestrzegania innych przepisów prawa podatkowego. Przepis ten obowiązuje od 1.6.2021 r. W konsekwencji ww. zmiany do wzoru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej w części obejmującej pouczenie o podstawowych prawach i obowiązkach kontrolowanego – konieczne było dodanie w pkt 17 pouczenia lit. h. Pouczenie w tym zakresie wskazuje, że protokołem zakończy się kontrola celno-skarbowa w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym UE a państwami trzecimi, jeżeli zakres kontroli celno-skarbowej nie obejmuje przestrzegania innych przepisów prawa podatkowego.