Dotychczasowe brzmienie art. 63 ust. 14 ustawy z 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm., dalej: PrOśw) przewidywało, że w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły organ prowadzący powołuje komisję konkursową w składzie:

1) po trzech przedstawicieli:

a) organu prowadzącego szkołę lub placówkę,

b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

2) po dwóch przedstawicieli:

a) rady pedagogicznej,

b) rady rodziców,

3) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli, przy czym przedstawiciel ten nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy

– z zastrzeżeniem ust. 15 (mówiącego o tym, że łączna liczba przedstawicieli organów prowadzących szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nie może być mniejsza niż łączna liczba pozostałych przedstawicieli).

Przepis ten budził wątpliwości interpretacyjne i powodował często nadreprezentację ogólnokrajowych zrzeszeń związków zawodowych i ogólnokrajowych organizacji międzyzwiązkowych, które mogą zgłosić dowolną ilość przedstawicieli do komisji konkursowej z uwagi na dużą liczbę zrzeszonych w nich nauczycielskich związków zawodowych.

Omawiana zmiana ma doprowadzić do doprecyzowania regulacji dotyczącej udziału związków zawodowych w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły. Zgodnie z przepisem w jego nowym brzmieniu w komisji konkursowej będzie mógł wziąć udział jeden przedstawiciel organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wyłoniony spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa.

Omawiana nowelizacja wprowadza również zmianę w sposobie podejmowania uchwał przez rady pedagogicznej. Chodzi o nowy ust. 1a dodany w art. 73 PrOśw, zgodnie z którym uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub placówce w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym. W ocenie twórców nowych przepisów zdarzało się, że dyrektorzy szkół wywierali na radzie pedagogicznej presję i wymuszali na niej jawność głosowania np. w trakcie opiniowania przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora. Obecnie tajność głosowania w tym zakresie będzie obowiązkowa.

Wszystkie omawiane powyżej nowe oraz zmienione przepisy wchodzą w życie od 19.7.2018 r., przy czym zgodnie z przepisami przejściowymi do spraw wszczętych i niezakończonych przed tym dniem stosuje się art. 63 PrOśw w brzmieniu dotychczasowym.