W ramach nowelizacji rozporządzenia Ministra Finansów z 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego w §13 dodano regulację, na mocy której limit produkcji nie będzie obejmował ilości piwa rozlanego usługowo, tj. na rzecz podmiotu, który to piwo wytworzył. Przy obliczaniu limitu produkcji określonego dla zwolnienia, na mocy którego prawodawca zwolnił od akcyzy podatników produkujących piwo, którzy w roku kalendarzowym wyprodukowali do 200 000 hl piwa – w wysokości 50% kwoty akcyzy obliczonej z zastosowaniem stawki akcyzy określonej w art. 94 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, podmioty rozlewające piwo wytworzone przez innych producentów, nie będą uwzględniać ilości rozlanego piwa w tym limicie, jeżeli piwo przeznaczone do rozlania, jak i piwo już rozlane zostanie przemieszczone między podmiotem dokonującym jego rozlewu i podmiotem, który wytworzył piwo, w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Jednocześnie doprecyzowano, iż podatnicy dokonujący wyłącznie usługowego rozlewu piwa nie korzystają ze zwolnienia dla małych browarów.

Zmiany w przepisach będą obowiązywały od dnia wejścia ich w życie. Zatem do ostatniego dnia przed dniem wejścia w życie nowelizacji, podatnicy obliczając limit zwolnienia będą uwzględniali ilość piwa wyprodukowanego oraz rozlanego usługowo w polskim browarze.