Zmiana stawia w trudnej sytuacji niektórych wykonawców już zawartych umów, gdzie zakładano wliczanie dodatku stażowego do pensji pracowników realizujących zamówienie. W związku z tym przewidziano w nowelizacji ustawy przepisy mające umożliwić wykonawcom wystąpienie do zamawiających o zmianę wynagrodzenia w takich umowach. Zamawiający powinni zatem zapoznać się z przepisami ww. nowelizacji ustawy na wypadek, gdyby wykonawca podjął działania zmierzające do zmiany wynagrodzenia przewidzianego w umowie.

Podkreślić należy, że zgodnie z art. 2 ust. 1 tej ustawy w razie ustalenia albo zmiany wysokości wynagrodzenia pracownika w związku z nieuwzględnieniem w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku za staż pracy, jeżeli będzie to miało wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego realizowanego na podstawie umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego, zgodnie z przepisami ZamPublU, przed 1.9.2019 r., wykonawca, w terminie nie dłuższym niż do 31.12.2019 r., może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany należnego mu wynagrodzenia. Wniosek taki składa się w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Porozumienie obowiązuje wówczas od 1.1.2020 r.

W ustawie określono, że przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia należnego wykonawcy należy rozumieć sumę wzrostu, od 1.1.2020 r., kosztów wykonawcy wynikających z ustalenia wysokości wynagrodzenia albo podwyższenia dotychczasowej kwoty wynagrodzenia przysługującego pracownikom zatrudnionym przy realizacji zamówienia w części pozostałej do wykonania, o wysokość dodatku za staż pracy, który powinien być wypłacony w okresie realizacji tej części zamówienia pracownikom, którzy przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy otrzymywali minimalne wynagrodzenie za pracę uwzględniające ten dodatek. Wykonawca jednak musi przedstawić sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany należnego mu wynagrodzenia, a zamawiający może żądać udokumentowania sposobu lub podstawy wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy w zakresie niezbędnym do jej potwierdzenia.

Z kolei w art. 4 ust. 1 wskazuje się, że w razie ustalenia albo zmiany wysokości wynagrodzenia pracownika w związku z nieuwzględnieniem w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku za staż pracy w brzmieniu nadanym w ww. nowelizacji ustawy, jeżeli będzie to miało wpływ na koszty realizacji umowy zawartej w trybie innym niż określony przepisami ZamPublU, przed 1.9.2019 r., przepisy art. 2 ust. 1–5 i 7 stosuje się odpowiednio.