W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 2283 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 14.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego.

Jak wynika z art. 146f ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) projekt Przejściowego Planu Krajowego opracowuje minister środowiska, przyjmuje w drodze uchwały Rada Ministrów i jest on przedkładany do zaakceptowania przez Komisję Europejską. Po zaakceptowaniu projektu Przejściowego Planu Krajowego przez Komisję Europejską, Rada Ministrów przyjmuje go w drodze uchwały.

Przejściowy Plan Krajowy obejmuje okres od 1.1.2016 r. do 30.6.2020 r. i zawiera:

1) wykaz źródeł spalania paliw wraz z danymi dotyczącymi ich parametrów eksploatacyjnych;

2) maksymalne emisje substancji dla źródła spalania paliw – roczne dla lat 2016-2019 i na pierwsze półrocze 2020 r.;

3) łączne maksymalne emisje substancji dla wszystkich źródeł spalania paliw – roczne dla lat 2016-2019 i na pierwsze półrocze 2020 r.;

4) działania, które prowadzący instalację ma zrealizować w celu nieprzekraczania maksymalnych emisji substancji, o których mowa w pkt. 2;

5) sposób monitorowania realizacji Przejściowego Planu Krajowego i sprawozdawania do Komisji Europejskiej.

Zmiany wprowadzono w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 21.7.2015 r. w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1877 ze zm.), gdzie zmieniono treść trzech załączników do tego rozporządzenia. Chodzi o:

  • Wykaz źródeł wraz z danymi dotyczącymi ich parametrów eksploatacyjnych (zał. nr 1);
  • Maksymalne emisje substancji – roczne dla lat 2016–2019 i na pierwsze półrocze 2020 r. oraz działania, które prowadzący instalację ma zrealizować w celu nieprzekraczania tych maksymalnych emisji substancji (zał. nr 2).

Oba źródła (określone w obu załącznikach) objęto Przejściowym Planem Krajowym do końca 2019 r. (wcześniej: do końca 2017 r. i 2018 r.).

Natomiast w załączniku nr 3 do rozporządzenia wykazano łączne maksymalne emisje substancji dla wszystkich źródeł – roczne dla lat 2016–2019 i na pierwsze półrocze 2020 r. W załączniku tym, łączne maksymalne emisje substancji dla wszystkich źródeł (Mg), w części dotyczącej 2020 r. (okresu 1.1.-30.6.2020 r.), które uległy zmianie:

  • 18.941,66 (z 19.135,67) – SO2;
  • 9.901,57 (z 10.095,58) – NOX;
  • 1.917,31 (z 1.936,71) – PYŁ.