W dniu 31.3.2020 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustawy (Dz.U. z 2020 r. poz. 568), którymi wprowadzono nowy termin zapłaty opłaty przekształceniowej.

Na podstawie art. 53 powołanej wyżej ustawy, wydłużono termin wniesienia opłaty przekształceniowej, do której odnoszą się przepisy ustawy z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 139 ze zm.; dalej: PrzekszUżytkWieczU), tj. opłaty należnej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo jej własności, której wysokość jest – co do zasady ‒ równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka obowiązywałaby w dniu przekształcenia.

Przypomnieć należy w tym miejscu, że stosownie do art. 7 ust. 5 PrzekszUżytkWieczU – za wyjątkiem opłaty płatnej za 2019 rok – opłaty za kolejne lata uiszczane winny być w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

Ważne
Wobec powyższego, termin wniesienia opłaty przekształceniowej za 2020 r. miał – zgodnie z dotychczasowymi przepisami – upływać z dniem 31.3.2020 r. Termin ten wydłużony został jednak do 30.6.2020 r.