Zmiany zostały wprowadzone na mocy rozporządzenia MEN z 10.4.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 657). Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, wprowadzając następujące zmiany.

Praktyki zawodowe

Zmianie uległo brzmienie § 4 SzczegRozwOśwR dotyczącego odbywania praktyk zawodowych. Po zmianie, praktyki zawodowe uczniów technikum i szkoły policealnej, zaplanowane do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, mogą być realizowane nie tylko do końca roku szkolnego 2019/2020, ale także w klasach (semestrach) programowo wyższych). Dodany został również nowy ust. 2a, zgodnie z którym w przypadku uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy po zakończeniu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie będą mogli kontynuować nauki zawodu u pracodawcy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, uczniowie ci uzyskują roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu, o której mowa w art. 44h ust. 2 OświatU, za faktyczny okres realizacji nauki zawodu.

Postępowanie rekrutacyjne

Zachowana została zasada, zgodnie z którą w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 PrOśw, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 PrOśw, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Dodane zostały również kolejne przepisy (ust. 2-9), na podstawie których doszło do przesunięcia terminu postępowania rekrutacyjnego w przypadku niektórych jednostek oświaty. Na ich podstawie:

 1. postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 PrOśw, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, zostanie przeprowadzone w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
 2. w przypadku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych właściwi kuratorzy oświaty określą nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów;
 3. w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni będzie składał odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2-6, art. 135 ust. 1 pkt 3-7 i art. 136 ust. 1 pkt 2-2d PrOśw, do dyrektora szkoły, do której kandydat został przyjęty, w terminie określonym zgodnie z § 11b ust. 2 lub 3 SzczegRozwOśwR;
 4. w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I szkół artystycznych, a w przypadku szkoły policealnej muzycznej i szkoły policealnej plastycznej oraz placówki artystycznej – na semestr pierwszy, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni będzie składał zaświadczenie, o którym mowa w art. 142 ust. 3 PrOśw, w terminie określonym przez dyrektora tej szkoły artystycznej lub placówki artystycznej;
 5. w przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, o których mowa w § 11b ust. 4 lub 5 SzczegRozwOśwR, w terminie określonym zgodnie z § 11b ust. 2, 3 lub 5 SzczegRozwOśwR, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym odpowiednio dyrektora szkoły, dyrektora szkoły artystycznej lub dyrektora placówki artystycznej, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie określonym zgodnie z § 11b ust. 2, 3 lub 5 SzczegRozwOśwR;
 6. w przypadku, o którym mowa w § 11b ust. 6 SzczegRozwOśwR, odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie, o których mowa w § 11b ust. 4 SzczegRozwOśwR, składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25.9.2020 r.;
 7. niezłożenie w terminie, o którym mowa w § 11b ust. 7 SzczegRozwOśwR, odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, o których mowa w § 11b ust. 4 SzczegRozwOśwR, będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty;
 8. powyższych nowych przepisów nie będzie się stosowało w przypadku publicznych szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1.2.2021 r.

Nowe zasady powierzania stanowiska dyrektora w okresie przejściowym

Zmianie uległo brzmienie § 11h SzczegRozwOśwR. Utrzymana została zasada, zgodnie z którą w okresie epidemii nie będą przeprowadzane konkursy na stanowiska dyrektorów. Natomiast w przypadku konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora przed 2.9.2020 r. organ prowadzący będzie mógł:

 1. przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty na okres nie dłuższy niż do dnia 31.8.2021 r.,
 2. powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty wicedyrektorowi, a w jednostce, w której nie ma wicedyrektora – nauczycielowi tej jednostki, jednak nie dłużej niż do dnia 31.8.2021 r., albo
 3. przedłużyć powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty, jednak nie dłużej niż do dnia 31.8.2021 r.

W przypadkach wymienionych w pkt 2 i 3 powyżej, łączny okres pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty może być dłuższy niż 10 miesięcy.

Powyższa regulacja znajdzie również zastosowanie w przypadku osoby niebędącej nauczycielem powołanej na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny (art. 62 ust. 2 PrOśw).

Natomiast w przypadku jednostek systemu oświaty nowo zakładanych organ prowadzący może powierzyć stanowisko dyrektora jednostki systemu oświaty kandydatowi ustalonemu w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Harmonogram egzaminów

W bieżącym roku szkolnym Dyrektor CKE otrzymał upoważnienie do zmiany harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych:

 1. egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym lub dodatkowym;
 2. egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym;
 3. egzaminu maturalnego w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym;
 4. egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
 5. egzaminu zawodowego w terminie głównym i dodatkowym.

Komunikat w powyższym zakresie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed terminem danego egzaminu. Jednocześnie Dyrektor CKE w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia komunikatu, o którym mowa powyżej, dostosowuje informację o sposobie organizacji i przeprowadzania danego egzaminu do zmian wprowadzonych w rozporządzeniu.

Wszelkie czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminów dokonane przed ogłoszeniem komunikatu przez Dyrektora CKE pozostają w mocy. W przypadku ogłoszenia komunikatu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 3 dni przed terminem danego egzaminu, powinien potwierdzić powołanie członków i przewodniczących zespołów przedmiotowych i zespołów nadzorujących przebieg danego egzaminu w salach egzaminacyjnych oraz w miejscach przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego. Ponadto, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca lub wyznaczony przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego członek tego zespołu powinien przeprowadzić szkolenie dla członków zespołu egzaminacyjnego. Szkolenie to będzie przeprowadzało się nie później niż w dniu danego egzaminu, przed rozpoczęciem tego egzaminu.

Nowe terminy złożenia wniosków ws. stypendiów

Zgodnie z § 11l SzczegRozwOśwR, w roku 2020 wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dla ucznia klasy programowo najwyższej szkoły artystycznej, spełniającego warunki określone w art. 90j ust. 1-3 OświatU, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 90k OświatU, dyrektor szkoły artystycznej, której uczniem jest kandydat do stypendium, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w terminie do dnia 5 czerwca.

Dostosowanie warunków udzielania pomocy dzieciom do zmian w prawie

Jednocześnie przepis § 11m SzczegRozwOśwR wskazuje, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, która przyjęła regionalny lub lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, o którym mowa w art. 90t ust. 1 pkt 2 OświatU, powinien dostosować szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży określone na podstawie art. 90t ust. 4 OświatU do zmian wprowadzonych w § 11e ust. 1, 3 i 4 SzczegRozwOśwR, § 11f SzczegRozwOśwR i § 11g SzczegRozwOśwR, w terminie do dnia 31.5.2020 r.

Natomiast zgodnie z § 11n SzczegRozwOśwR osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 90l OświatU, powinny dostosować regulaminy przyznawanych przez siebie stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe do zmian wprowadzonych w § 11e ust. 1, 3 i 4 SzczegRozwOśwR, § 11f SzczegRozwOśwR i § 11g SzczegRozwOśwR, w terminie do dnia 31.5.2020 r.