Zmiana została wprowadzona na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 21.1.2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 138). Podstawowymi celami zmian było:

1) wpisanie symboli nowoutworzonych państwowych funduszy celowych (Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Dróg Samorządowych, Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny),

2) zmiana terminów przekazywania sprawozdań rocznych Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE i Rb-28UE WPR,

3) doprecyzowanie instrukcji sporządzania sprawozdania Rb-35 z wykonania planu dochodów i wydatków agencji wykonawczej w zakresie wypełniania pozycji „Część” i „Adresat”.

Twórcy zmian w zakresie terminów przekazywania sprawozdań – zdecydowali się na przedłużenie terminów ich składania. Roczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE i Rb-28UE WPR będą przekazywane przez dysponentów środków budżetu państwa w następujących terminach:

1) w zakresie budżetu państwa:

a) dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia – 6 lutego oraz 17 lutego w przypadku dysponentów środków budżetu państwa przekazujących dotacje,

b) dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia – 17 lutego oraz 21 lutego w przypadku dysponentów środków budżetu państwa przekazujących dotacje,

c) dysponenci części budżetowych – 28 lutego;

2) w zakresie budżetu środków europejskich:

a) dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia – 17 lutego,

b) dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia – 21 lutego,

c) dysponenci części budżetowych – 28 lutego.

Powyższe zmiany mają na celu rozłożenie w czasie realizowanych przez JSFP obowiązków związanych z procesem planowania i sprawozdawczości. Doprecyzowana została również instrukcja sporządzania sprawozdania Rb-35 z wykonania planu dochodów i wydatków agencji wykonawczej w zakresie wypełniania pozycji „Część” i „Adresat”. Po zmianie w pozycji „Część” wpisuje się symbol części budżetowej, której dysponentem jest minister sprawujący nadzór nad agencją wykonawczą, a w przypadku Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – symbol części budżetowej, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Natomiast w pozycji „Adresat” wpisuje się wyrazy: „Ministerstwo Finansów za pośrednictwem” oraz nazwę właściwego ministerstwa, którym kieruje minister sprawujący nadzór nad agencją wykonawczą.

Nowe przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do kwartalnych sprawozdań Rb-33 i Rb-35 za IV kwartały 2018 r. oraz rocznych sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE i Rb-28UE WPR za rok 2018.