Dla przypomnienia, podstawowy termin płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste określony jest w zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm., dalej GospNierU), i zgodnie z nim opłatę wnosi się do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

Na mocy przepisów związanych z epidemią COVID-19 termin ten już raz został przesunięty. Na podstawie przepisów ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568) ustawodawca określił, że termin ten upływa 30.6.2020. Także opłata przekształceniowa, o której mowa w ustawie z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 139 ze zm.) za 2020 r. miała być wnoszona w tym terminie.

Ostatnio uchwalona ustawa z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086), wprowadziła zmiany do szeregu ustaw. Objęły one regulacje dotyczące opłat za użytkowanie wieczyste regulowane nie przepisami GospNierU lecz przepisami ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).

Ważne

Na podstawie jej regulacji m.in. została znowelizowana wspomniana ustawa, czego bezpośrednim następstwem jest to, że termin dokonania uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, za rok 2020, został wydłużony do 31.1.2021. Ta ustawa nie zmieniła terminu wnoszenia opłaty przekształceniowej.