W dniu 31.3.2020 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustawy (Dz.U. z 2020 r. poz. 568), którymi wprowadzono nowe zasady podejmowania uchwał przez zarządy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, rady nadzorcze spółdzielni, jak również obradowania właścicieli lokali tworzących wspólnoty mieszkaniowe.

Wprowadzono m.in. nowy ust. 4 i 5 do art. 21 ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 737 ze zm.; dalej: WłLokU). Na podstawie dodanych przepisów dopuszczono podejmowanie uchwał przez zarząd wspólnoty, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu albo głosowaniu na piśmie albo też przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podejmowana przez zarząd będzie mogła być więc wynikiem głosów oddanych częściowo na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Przy obliczaniu kworum uwzględnieniu podlegać będą zaś również członkowie zarządu uczestniczący przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zgodnie z kolei z dodanymi do art. 35 ustawy z 16.9.1982 r. ‒ Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 275 ze zm.; dalej: PrSpółdz) nowymi regulacjami zawartymi odpowiednio w §41‒44, upoważniono każdego członka rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni do żądania zwołania posiedzenia rady nadzorczej albo zarządu wraz z podaniem przez niego proponowanego porządku obrad lub też żądania podjęcia określonej uchwały na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Jeżeli przewodniczący rady nadzorczej albo prezes zarządu nie zwoła posiedzenia albo nie zarządzi głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na dzień przypadający w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania, wnioskodawca upoważniony jest do samodzielnego zwołania posiedzenia, podając jego datę i miejsce, bądź też zarządzenia głosowania na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Uchwała organu spółdzielni zostanie podjęta, jeżeli wszyscy członkowie organu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu organu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała taka będzie mogła być wynikiem głosów oddanych częściowo na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Przy obliczaniu kworum uwzględnieniu podlegać zaś będą członkowie organów uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie, jak i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Ważne
Zmiany w przepisach odpowiednio WłLokU, jak też PrSpółdz znajdują zastosowanie również do posiedzeń organów wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych zwołanych przed 31.3.2020 r.

Dodatkowo, przewidziano również, że w sytuacji, gdy ustawowy termin zwołania zebrania właścicieli lokali lub walnego zgromadzenia spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie noweli do ustawy antykryzysowej, tj. w dniu 31.3.2020 r. lub ogłoszonego bezpośrednio po tym okresie, termin zwołania takiego zebrania właścicieli lokali lub walnego zgromadzenia spółdzielni ulega przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.