Zmienione rozporządzenie nie wprowadza nowych wymagań ochrony środowiska wobec kotłów na paliwa stałe. Uporządkowuje jedynie stan prawny w związku z bezpośrednim stosowaniem od 1.1.2020 r. rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z 28.4.2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 100, ze zm.; dalej: rozporządzenie (UE) 2015/1189). Zmienione rozporządzenie utrzymuje wymagania wobec kotłów nie objętych przepisami unijnymi tj. kotłów o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW wytwarzających ciepło wyłącznie na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej oraz kotłów na biomasę niedrzewną.

Rodzaje kotłów objętych wymaganiami ochrony środowiska 

Potrzeba ograniczania negatywnego oddziaływania produktów na środowisko na etapie ich wytwarzania i użytkowania oraz po ich zużyciu stanowi podstawę do określania wymagań dla niektórych produktów wprowadzanych do obrotu. Wprowadzający produkt do obrotu powinien zapewnić spełnienie przez produkt wymagań ochrony środowiska (art. 168 ustawy z 27.4.2001 r. Prawo ochrony środowiska; Dz.U. z 2019 r. poz. 1396; dalej: PrOchrŚrod).

Na podstawie upoważnienia zawartego w art. 169 ust. 1 PrOchrŚrod, przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 1.8.2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690 ze zm.), obowiązującego od 1.10.2017 r., określono wymagania ochrony środowiska dla tych produktów.

Ważne

Wymagania ochrony środowiska dla kotłów na paliwo stałe obejmują kotły o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW. To kotły używane w gospodarstwach domowych oraz małych i średnich zakładach.

Ostatnia zmiana rozporządzenia określającego wymagania dla kotłów na paliwo stałe weszła w życie 1.1.2020 r. przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z 30.12.2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2549).

Potrzeba ostatniej zmiany wynika z konieczności dostosowania krajowych przepisów do tego, że od 1.1.2020 r. bezpośrednio stosuje się rozporządzenie (UE) 2015/1189.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2015/1189, jego przepisy nie mają zastosowania do:

1) kotłów wytwarzających energię cieplną wyłącznie na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej;

2) kotłów przeznaczonych do ogrzewania i rozprowadzania gazowych nośników ciepła, takich jak para lub powietrze;

3) kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe o maksymalnej mocy elektrycznej 50 kW lub większej;

4) kotłów na biomasę niedrzewną.

Ważne

Od 1.1.2020 r. bezpośrednio stosuje się przepisy rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189.

Krajowe rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe określa szczegółowe wymagania dla wprowadzanych do obrotu kotłów na paliwo stałe, którymi w rozumieniu art. 172a pkt 1 PrOchrŚrod są urządzenia zdefiniowane w następujący sposób:

Kocioł na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW, w tym kocioł wchodzący w skład zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a (kocioł wytwarzający energię cieplną wyłącznie na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej) i lit. d (kocioł na biomasę niedrzewną) rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189, z wyłączeniem kotła o znamionowej mocy cieplnej większej niż 100 kW z ręcznym zasilaniem balotami słomy.

Ważne

Od 1.1.2020 r. przepisy krajowego rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe dotyczą tych kotłów, do których nie stosuje się przepisów rozporządzenia (UE) 2015/1189 tj.:

  • kotłów wytwarzających energię cieplną wyłącznie na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej;
  • kotłów na biomasę niedrzewną.

Uzasadnienie do projektu zmienionego rozporządzenia wskazuje na konieczność utrzymania wymagań ochrony środowiska określonych w przepisach krajowych wyłącznie w stosunku do kotłów nieobjętych rozporządzeniem (UE) 2015/1189. Ma to na celu zapobieganie zjawisku wykorzystywania podobieństw konstrukcyjnych kotłów na paliwo stałe polegającego na wprowadzaniu do obrotu kotłów, do których stosuje się przepisów rozporządzenia (UE) 2015/1189, jako kotłów wytwarzających ciepło wyłączenie na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę niedrzewną, tak aby uniknąć konieczności spełniania wymagań stawianych kotłom w przepisach unijnych.

Ważne

Z uwagi na fakt, że rozporządzenie (UE) 2015/1189 nie ma zastosowania do niektórych rodzajów kotłów, w stosunku do kotłów wytwarzających ciepło wyłącznie na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej oraz kotłów na biomasę niedrzewną stosuje się wymagania określone w przepisach krajowych.

Zmiana zapisu normy przenoszącej normę europejską

W celu zapewnienia jasności i przejrzystości przepisów odstąpiono od przywoływania w przepisach rozporządzenia roku obowiązywania normy europejskiej EN 303-5, pozostawiając tylko jej numer.

Obecnie obowiązuje wersja przedmiotowej normy z 2012 r., natomiast na początku 2020 r. planowane jest wprowadzenie przez CEN – Europejski Komitet Normalizacyjny normy ją zastępującej, tj. normy przenoszącej normę europejską EN 303-5 w wersji z 2019 r.