Z dniem 16.3.2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16.3.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 461).

Zmiany dotyczą wyłączenia z obowiązku odbywania 14-dniowej kwarantanny osób wykonujących czynności zawodowe na statkach morskich i statkach powietrznych.

W przepisach sprecyzowano także ograniczenia na czas stanu zagrożenia epidemicznego dotyczące m.in. prowadzenia usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poprzez nieudzielnie świadczeń zdrowotnych

Rozporządzenie określa możliwość wystawiania w okresie stanu zagrożenia epidemicznego zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Należy nadmienić, że w przypadku braku możliwości weryfikacji zleceń i potwierdzenia posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia weryfikacja i potwierdzenie mogą nastąpić za pośrednictwem innych systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.