Projektodawcy wskazali, że obowiązek nowelizacji dotychczasowego rozporządzenia wynika z konieczności dostosowania jego postanowień do przepisów ustawy z 20.7.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2363 ze zm.; dalej: KZNU), znowelizowanych ustawą z 13.6.2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1309) oraz potrzeby zapewnienia sprawnego działania Krajowego Zasobu Nieruchomości (dalej: KZN), właściwego wykorzystania środków publicznych zgromadzonych i przez niego gospodarowanych w celu realizacji jego zadań ustawowych oraz zgodności działalności KZN z przepisami o finansach publicznych.

 Siedziba Krajowego Zasobu Nieruchomości

Projekt rezygnuje z dotychczasowego oznaczenia siedziby KZN, poprzez wskazanie na miasto stołeczne Warszawa. Jak wskazano to bowiem w uzasadnieniu proponowanych zmian, obecnie obowiązujący w tym zakresie przepis rozporządzenia stanowił zbędne powtórzenie materii ustawowej (art. 4 ust. 2 KZNU).

Rada Nadzorcza KZN

Projekt zmienia zasady rozpatrywania przez Radę Nadzorczą KZN spraw nie objętych pierwotnym porządkiem obrad. Zmniejszono bowiem minimalną liczbę członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu tego organu ‒ z 5 do 3 ‒ których zgoda potrzebna jest na rozpatrzenie sprawy nie objętej tym porządkiem.

Zdaniem autorów zmian obowiązujących regulacji, powyższa zmiana podyktowana była koniecznością dostosowania przepisów rozporządzenia do zmienionej ilości członków Rady Nadzorczej, która uległa zmniejszeniu do 5.

Zmianie poddano również zasady podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą KZN. O ile bowiem dotychczas, uchwały tego organu podejmowane były zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 6 jej członków, to po wejściu w życie przepisów nowelizujących, uchwała uznawana będzie na skutecznie podjętą w razie oddania za jej przyjęciem większości głosów, bez konieczności osiągnięcia już jednak jakiegokolwiek quorum. W razie natomiast równej liczby głosów – jak dotychczas – decydować będzie głos Przewodniczącego.

Projekt rezygnuje jednocześnie z dalszego utrzymywania w przepisach rozporządzenia definicji pojęcia „zwykła większość głosów”. Zrezygnowano także z ‒ obowiązujących obecnie – surowszych zasad obowiązujących dla podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwał:

1) w sprawie zatwierdzania wniosków Prezesa KZN dotyczących:

a) zaciągania kredytów i pożyczek, gdy ich wartość nie przekracza 4 000 000 zł;

b) dokonywania czynności prawnej, której przedmiotem jest nieruchomość wchodząca w skład KZN, innej niż zbycie oraz gdy wartość nieruchomości nie przekracza 4 000 000 zł;

c) ustanawiania hipotek, w celu zabezpieczenia zobowiązań finansowych KZN na nieruchomościach wchodzących w skład KZN, gdy wartość nieruchomości nie przekracza 4 000 000 zł oraz

d) w sprawach uchylenia decyzji Prezesa KZN niezgodnych z przepisami prawa, statutem KZN lub wieloletnią strategią działania KZN – dla podjęcia których to uchwał, dotychczasowe przepisy wymagały większości 2/3 głosów w obecności co najmniej 6 członków Rady Nadzorczej KZN;

2) w sprawie opinii dotyczących wniosków Prezesa KZN kierowanych do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w sprawach, w których obowiązujące przepisy wymagają zgody ministra – dla podjęcia których to uchwał dotychczasowe przepisy wymagały większości 2/3 głosów.

Zdaniem autorów projektu, przyjęcie większości kwalifikowanej np. 2/3, przy stosunkowo niewielkiej liczbie członków Rady Nadzorczej w praktyce powodowałoby bowiem paraliż decyzyjny Rady Nadzorczej.

Biuro KZN

Projekt rozporządzenia zmieniającego uchyla dotychczasowy przepisy, wskazujące, że pracą Biura KZN kieruje Prezes KZN przy pomocy Dyrektora Biura KZN, jak też, że obsługę Rady Nadzorczej i Prezesa KZN zapewnia Biuro KZN. Jak wskazano w uzasadnieniu proponowanych zmian, przepisy te stanowiły zbędne powtórzenie materii ustawowej (art. 41 ust. 1 oraz art. 31 ust. 2 KZNU).

Zgodnie z projektem, zmieni się również struktura organizacyjna Biura KZN, w skład którego będą już wchodziły:

  • Departament Organizacyjny; 
  • Departament Techniczny (nowość)
  • Departament Transakcyjny (nowość).

Zdaniem projektodawców, projektowana zmiana ma na celu dostosowanie liczby departamentów do rzeczywistych potrzeb KZN i będzie adekwatna do poziomu zatrudnienia w KZN.

Rozporządzenie zmieniające dodaje jednocześnie do postanowień statutu KZN nowy § 9 i 10. Na ich podstawie, na Prezesa KZN nałożone zostały obowiązki informacyjne:

1) względem Rady Nadzorczej i ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o udzielonych dyrektorowi Biura KZN oraz dyrektorom departamentów pełnomocnictwach z jednoczesnym wskazaniem: czy pełnomocnictwo zostało udzielone do wszystkich czynności prawnych, czy tylko do dokonywania czynności prawnych, polegających na:

a) zaciąganiu kredytów i pożyczek przez KZN, gdy ich wartość przekracza 4 000 000 zł;

b) dokonaniu czynności prawnej przez KZN, której przedmiotem jest nieruchomość wchodząca w skład KZN, w przypadku gdy wartość tej nieruchomości przekracza 4 000 000 zł;

c) ustanowieniu hipoteki, w celu zabezpieczenia zobowiązań finansowych KZN, na nieruchomościach wchodzących w skład KZN, gdy wartość nieruchomości przekracza 4 000 000 zł; oraz

d) tworzeniu przez KZN spółek celowych, w tym spółek tworzonych na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1445 ze zm.);

2) względem Rady Nadzorczej o prowadzeniu kontroli:

a) jednostki organizacyjnej KZN;

b) umowy zawartej przez KZN; oraz

c) informacji dotyczących m.in. postępu prowadzonych robót budowlanych, przekładanych corocznie Prezesowi KZN do zakończenia realizacji inwestycji przez nabywcę albo użytkownika wieczystego nieruchomości z KZN.

Projekt rozporządzenia zmieniającego skierowany został do uzgodnień międzyresortowych.