Zmiany zostały wprowadzone w załączniku nr 1 do rozporządzenia (ogłoszenie o zamówieniu) w sekcji IV: Procedura część IV.6) Informacje administracyjne, a także w załączniku nr 2 do rozporządzenia (ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa/o podwykonawstwie) w sekcji IV: Procedura w części IV.1) Tryb udzielenia zamówienia pkt IV.1.6. Zmiany w treści wzorów polegają na wykreśleniu wyrazów „pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)”.

Powyższe zmiany mają na celu dostosowanie wzorów ogłoszeń do aktualnego brzmienia art. 93 ZamPublU, określającego przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na podstawie art. 12 ustawy z 5.7.2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1693) dokonano bowiem zmiany w art. 93 ZamPublU, polegającej na zmianie brzmienia wprowadzenia do wyliczenia w ust. 1a oraz na uchyleniu ust. 1b i tym samym na umożliwieniu zamawiającym unieważnienia postępowania we wszystkich przypadkach nieuzyskania środków na sfinansowanie zamówienia, niezależnie od źródła ich pochodzenia, a więc nie tylko w przypadku finansowania zamówienia lub jego części ze środków unijnych, środków EFTA albo w przypadku finansowania ze środków na badania naukowe lub prace rozwojowe. Obecnie więc, na mocy art. 93 ust. 1a ZamPublU, zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (…)”.