Składanie deklaracji w formie pliku JPK_VAT

Elementy z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K) co do zasady, zostaną przeniesione do nowej deklaracji w postaci pliku JPK. Plik ten, stanowiący rozliczenie w VAT, będzie przesyłany analogicznie jak obecny plik JPK_VAT. Nowelizacja nie zawiera rezygnacji z możliwości składania przez podatników kwartalnych deklaracji podatkowych VAT-7K. Podatnicy, którzy wybiorą rozliczenie kwartalne, będą musieli (tak jak obecnie przesyłają plik JPK_VAT) przesyłać ewidencję VAT w nowej formie. Podatnicy rozliczający się miesięcznie będą składali jeden dokument obejmujący część deklaracyjną i ewidencyjną, natomiast podatnicy rozliczający się kwartalnie, będą składać JPK_VAT także za okresy miesięczne, z tym że za dwa pierwsze miesiące kwartału nie będą wypełniać części dotyczącej deklaracji.

Plik będzie przesyłany za każdy miesiąc do urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dane z nowych plików JPK_VAT trafią do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych (CRDP). Będą mogły być analizowane i przetwarzane przez organy KAS. W wyniku wprowadzonych zmian ma nastąpić znaczne zmniejszenie obciążeń podatników obowiązkami związanymi z deklarowaniem VAT i raportowaniem danych z ewidencji oraz uproszczenie rozliczeń z urzędem skarbowym.

Terminy wejścia w życie

Termin wejścia w życie tych zmian został przesunięty i ostatecznie nowy plik JPK_VAT mają składać duzi przedsiębiorcy – od 1.4.2020 r., a pozostali podatnicy – od 1.7.2020 r. Przy czym mali, średni i mikroprzedsiębiorcy będą mogli dobrowolnie zacząć przesyłać nowe pliki JPK_VAT, tak jak duże firmy, czyli od 1.4.2020 r. Na razie nie zostały wydane przepisy wykonawcze określające dane techniczne nowych plików JPK_VAT.

Kary pieniężne za błędne sporządzanie plików

Pliki muszą być sporządzone rzetelnie. Jeżeli podatnik prześle ewidencję zawierającą błędy uniemożliwiające przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, otrzyma z urzędu skarbowego wezwanie do ich skorygowania. Na przesłanie poprawionej ewidencji lub złożenie wyjaśnień wykazujących brak uchybień będzie miał 14 dni. Podatnik, który tego nie zrobi, otrzyma za każdą stwierdzoną nieprawidłowość karę pieniężną w wysokości 500 zł. W formie decyzji nałoży ją naczelnik urzędu skarbowego. W ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji podatnik będzie zobowiązany do uiszczenia kary. Powyższa sankcja nie będzie nakładana na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które za złożenie nierzetelnej ewidencji poniosą odpowiedzialność karną skarbową – art. 109 ust. 3f-3j ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: VATU).