Z uwagi na to, że nie przewidziano przepisów przejściowych dotyczących zmienionego art. 89 ust. 1 pkt 7d ZamPublU, ma on zastosowanie także do niezakończonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed 28.8.2018 r. Oznacza to, że w postępowaniach będących w toku zamawiający mają obowiązek od tego dnia dokonywać oceny ofert zgodnie z nowym brzmieniem art. 89 ust. 1 pkt 7d ZamPublU. Istotny jest więc moment dokonywania czynności oceny ofert i podjęcia decyzji o odrzuceniu oferty (bądź uznanie oferty za niepodlegającą odrzuceniu) na podstawie art. 89 ust. 1 ZamPublU.

Na podstawie zmienionego art. 89 ust. 1 pkt 7d ZamPublU zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z 26.4.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401) , a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.

Doprecyzowano zatem, że oferta złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegać będzie odrzuceniu także w przypadku, gdy realizacja rozwiązań w niej przyjętych powodowałaby naruszenie bezpieczeństwa podmiotów wskazanych w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, sporządzonym przez Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Przywołany wykaz ma charakter niejawny, ale zamawiający, na podstawie art. 5b ust. 7 pkt 4 ww. ustawy o zarządzaniu kryzysowym, są informowani przez Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o ujęciu w wykazie obiektów, instalacji lub urządzeń, których są właścicielami, posiadaczami samoistnymi lub zależnymi.