Na mocy § 2 rozporządzenia (tj. przepisu przejściowego) do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie zmienionego rozporządzenia, tj. przed 22.4.2020 r., oraz postępowań w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, dla których udostępnienie zapytania ofertowego na stronie internetowej prowadzonej przez ARiMR nastąpiło przed 22.4.2020 r., stosuje się przepisy w brzmieniu dotychczasowym.

Zmiany rozporządzenia są wynikiem konieczności doprecyzowania przepisów wobec wątpliwości interpretacyjnych, jakie pojawiały się podczas ich stosowania przez Agencję Płatniczą oraz podmioty wdrażające w ramach PROW na lata 2014–2020 oraz konieczności uwzględnienia decyzji Komisji Europejskiej C(2019) 3452 z 14.5.2019 r. ustanawiającej wytyczne dotyczące określania korekt finansowych, które należy wprowadzić w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w związku z nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów o zamówieniach publicznych.

Zmiany wymagań odnośnie do treści zapytania ofertowego

W rozporządzeniu wprowadzono zmiany w § 3 ust. 1 określającym minimalną treść zapytania ofertowego. Doprecyzowano, że opis zadania zamieszczany w zapytaniu ofertowym ma być jednoznaczny i wyczerpujący, nie utrudniać uczciwej konkurencji oraz uwzględniać wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, w tym zawierać termin, w którym będzie możliwa realizacja zadania. Ponadto zapytanie ofertowe ma zgodnie ze zmienionym § 3 ust. 1 pkt 8 zawierać określenie jednoznacznego zakresu, charakteru i warunków wprowadzenia zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

Okoliczności uzasadniające zmiany umowy

W rozporządzeniu nadano nowe brzmienie § 9, a tym samym doprecyzowano przypadki, w których dopuszczalna jest zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym. Potrzeba wprowadzenia tych zmian – jak wskazywał projektodawca w uzasadnieniu do rozporządzenia – podyktowana była ustaleniami Jednostki Certyfikującej, które wykazały w sposób pośredni, że brak jest precyzyjnych przepisów określających zakres, charakter i warunki możliwych do wprowadzenia zmian umowy zawartej z wybranym wykonawcą. Również Agencja Płatnicza zgłaszała, iż dotychczas obowiązujące przepisy rozporządzenia w tym zakresie powodowały wątpliwości interpretacyjne. Okoliczności umożliwiające zmianę umowy określone w nowym § 9 są analogiczne do tych, jakie obowiązują w przepisach ZamPublU oraz w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

Wskaźniki procentowe oraz tzw. Taryfikator korekt finansowych

W rozporządzeniu nadano nowe brzmienie załącznikom do rozporządzenia:

  • nr 1 (wskaźniki procentowe przypisane do niezgodności dotyczącej stosowania przepisów o zamówieniach publicznych) i 
  • nr 2 (wskaźniki procentowe przypisane do niezgodności dotyczącej stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji). 

Związane z tym jest uchylenie w § 11 ust. 4–6. W załącznikach do rozporządzenia określono bowiem precyzyjnie, jaki wskaźnik procentowy należy przypisać do danej niezgodności. Co istotne, nie przewiduje się kilku stawek procentowych korekty finansowej do jednego naruszenia. Nawet w przypadku gdy w danym rodzaju niezgodności pojawia się więcej niż jeden wskaźnik procentowy przypisany do danej niezgodności, to każdy wskaźnik procentowy ma w takiej sytuacji wskazany ściśle określony warunek, kiedy można go zastosować.

Warto zwrócić uwagę na zmiany zawarte w pkt 1–4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, mające na celu zapewnienie zastosowania stosownych wskaźników procentowych również w odniesieniu do naruszeń dotyczących zamówień na usługi społeczne. Przykładowo, za niedopełnienie obowiązku odpowiedniego ogłoszenia dla zamówień o wartościach niższych niż określone w art. 138g ust. 1 ZamPublU w przypadku zamówień na usługi społeczne wskaźnik procentowy przypisany do stwierdzonej niezgodności wynosi 25%.

Zmiany przewidziane w załączniku nr 2 do rozporządzenia mają na celu uwzględnienie zmian proponowanych w zakresie warunków dokonywania zmiany umowy z wybranym wykonawcą oraz, analogicznie jak te w załączniku nr 1, służą odpowiedniemu ujednoliceniu zasad oceny postępowań w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przez Agencję Płatniczą lub odpowiedni podmiot wdrażający z tymi, jakie będą stosowane przez organy kontrolne UE i Jednostkę Certyfikującą. Z treści decyzji KE wynika bowiem, że w odniesieniu do naruszeń przepisów regulujących tryb i warunki wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji organy te zobowiązane są do ustalania poziomu korekt finansowych analogicznie jak dla naruszeń przepisów ZamPublU.