Wejście w życie przepisów szczególnych

Przypomnijmy, że od 25.3.2020 r. funkcjonuje rozporządzenie MEN z 20.3.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm., dalej SzczegRozwOśwR) – wydane na podstawie art. 30c PrOśw. Celem rozporządzenia jest wprowadzenie szczególnych rozwiązań prawnych na czas ograniczonego funkcjonowania jednostek oświaty w związku ze zwalczaniem epidemii koronawirusa. Do zmiany nowego rozporządzenia doszło w tym samym dniu – na podstawie rozporządzenia MEN z 25.3.2020 r. zmieniającego rozporządzenie sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 530).

Użyczenie sprzętu przez organy prowadzące

Jednym z argumentów przemawiających przeciwko prowadzeniu nauczania zdalnego na szerszą skalę był problem z dostępem do sprzętu komputerowego, przy pomocy którego nauka ta mogłaby się odbywać. W celu umożliwienia nauki zdalnej wprowadzono przepis, zgodnie z którym organy prowadzące jednostki systemu oświaty mogą użyczyć sprzęt niezbędny do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności komputer (zestaw komputerowy), laptop albo tablet. Do użyczenia stosuje się przepisy art. 710-719 KC. Jednocześnie organ prowadzący może upoważnić do dokonania tej czynności dyrektora dane jednostki systemu oświaty. Pozostaje zatem jedynie pytanie, czy organy prowadzące same dysponują odpowiednią ilością sprzętu, który mógłby zostać użyczony, biorąc zwłaszcza pod uwagę, że znaczna część pracowników JST wykonuje obecnie pracę zdalnie.

Podejmowanie czynności przez organy jednostek oświaty w formie elektronicznej

Nowością jest również umożliwienie wykonywania czynności przez organy jednostek systemu oświaty za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu art. 2 pkt 5 ŚwiadUsłElektU lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty (a więc np. w przypadku rady pedagogicznej) – także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna zostać utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. Nowy przepis § 11a ust. 1 SzczegRozwOśwR stosuje się także do rodziców, uczniów, absolwentów i innych osób realizujących swoje prawa i obowiązki wynikające z przepisów oświatowych, w szczególności w zakresie składania wniosków i innych dokumentów.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego

Rozporządzanie zmieniające wprowadziło również § 11b SzczegRozwOśwR, zgodnie z którym w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 PrOśw, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 PrOśw, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Termin złożenia wniosku o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego

Co do zasady, zgodnie z art. 45 ust. 9 PrOśw, dyrektor szkoły lub placówki, na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po uzyskaniu opinii rady rodziców, występuje do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkoły artystycznej – do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole lub placówce, w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie tego eksperymentu. W związku z trwającą epidemią w SzczegRozwOśwR dodano § 11c, zgodnie z którym w przypadku eksperymentu pedagogicznego, który ma rozpocząć się w szkole lub placówce w roku szkolnym 2020/2021, wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie tego eksperymentu może być złożony w terminie do 30.4.2020 r.

Regulaminy konkursów

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 OświatU zostało wydane KonkTurnOlimpR. Nowy § 11d ust. 1 SzczegRozwOśwR zakłada, że w roku szkolnym 2019/2020 regulaminy konkursów, o których mowa w KonkTurnOlimpR, mogą być zmienione w ciągu roku szkolnego, w szczególności w zakresie liczby stopni konkursu, warunków uzyskania wyróżnień i tytułów laureata lub finalisty konkursu. W przypadku dokonania zmian w regulaminach konkursów na podstawie tego przepisu, kurator oświaty powinien niezwłocznie przekazać uczestnikom konkursów informacje o zmianach.

Organizacja olimpiad i turniejów

Z kolei zgodnie z § 11e ust. 1 SzczegRozwOśwR w roku szkolnym 2019/2020 olimpiady, o których mowa w KonkTurnOlimpR, są organizowane jako dwustopniowe zawody wiedzy. W regulaminach tych olimpiad zostaną dokonane zmiany, w szczególności w zakresie:

  1. warunków uzyskania tytułu finalisty olimpiady,
  2. warunków kwalifikowania finalistów olimpiady do udziału w olimpiadzie międzynarodowej.

Zmiana w regulaminach zgodnie z tymi zasadami powinna nastąpić do 10.4.2020 r.

Tytułu finalisty olimpiad przeprowadzanych w roku szkolnym 2019/2020 otrzymają uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia. W olimpiadach przeprowadzonych w roku szkolnym 2019/2020 nie wyłania się laureatów.

Przepisy § 11e ust. 1 SzczegRozwOśwR stosuje się odpowiednio do turniejów przeprowadzanych w roku szkolnym 2019/2020.

Jednakże, powyższe regulacje nie znajdą zastosowania do olimpiad i turniejów, w których zawody trzeciego stopnia w części lub całości odbyły się przed 26.3.2020 r. Regulaminy tych olimpiad i turniejów mogą być zmieniane (§ 11g ust. 2 SzczegRozwOśwR).

Konkursy na stanowisko dyrektora

Przepis § 11h ust. 1 SzczegRozwOśwR przewiduje, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie ogłasza się i nie przeprowadza się konkursów na stanowiska dyrektorów tych jednostek. Natomiast w przypadku konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki w tym okresie, organ prowadzący będzie powierzał pełnienie obowiązków dyrektora jednostki wicedyrektorowi, a w jednostce, w której nie ma wicedyrektora – nauczycielowi tej jednostki, jednak nie dłużej niż do 31.8.2020 r.

W przypadku powierzenia przed 26.3.2020 r. wicedyrektorowi, a w jednostce oświaty, w której nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej jednostki, pełnienia obowiązków dyrektora jednostki, organ prowadzący może przedłużyć powierzenie pełnienia tych obowiązków, jednak nie dłużej niż do 31.8.2020 r. W tym przypadku łączny okres pełnienia obowiązków dyrektora jednostki nie może być dłuższy niż 10 miesięcy.

Jednocześnie na podstawie § 11h ust. 3 SzczegRozwOśwR organ prowadzący powinien unieważnić konkurs na stanowisko dyrektora jednostki systemu oświaty ogłoszony i niezakończony przed 26.3.2020 r. Do kandydatów wyłonionego konkursu przeprowadzonego przed 26.3.2020 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.