W projekcie ustawy zaproponowano między innymi wspieranie zachowań prozdrowotnych obywateli przez uwzględnienie także aspektów zdrowotnych w polityce zakupowej państwa, o której mowa w art. 21 ust. 1 PZP. W konsekwencji w projekcie przewidziano zmianę przepisu PZP. Polega ona na dodaniu w art. 21 w ust. 1 w pkt 5 PZP po wyrazie „społecznych” wyrazów „i zdrowotnych”. Planuje się, że zmiana w PZP wejdzie w życie tak jak PZP, tj. 1.1.2021 r., choć projektowana ustawa ma wchodzić w życie już 1.7.2020 r.

Warto wskazać, że art. 21 ust. 1 PZP dotyczy nowej instytucji w zamówieniach publicznych, a mianowicie polityki zakupowej państwa, która określa priorytetowe działania Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze zamówień publicznych, a także pożądany kierunek działań zamawiających w zakresie udzielanych zamówień, który obejmuje w szczególności zakup innowacyjnych lub zrównoważonych produktów oraz usług, z uwzględnieniem:

1) aspektów normalizacyjnych,

2) kalkulacji kosztów w cyklu życia produktów,

3) społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców,

4) upowszechniania dobrych praktyk i narzędzi zakupowych,

5) stosowania aspektów społecznych.

Polityka zakupowa państwa ma stanowić średniookresową strategię opracowywaną raz na 4 lata. W związku z Polityką zakupową państwa trzeba przy okazji zwrócić uwagę na dodatkowy obowiązek nałożony na zamawiających będących centralnymi organami administracji rządowej. Podmioty te w art. 22 PZP zobowiązane zostały bowiem do sporządzenia strategii zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych, zgodnej z polityką zakupową państwa. W strategii będą określane zamówienia o charakterze kluczowym dla realizacji polityki zakupowej państwa.