Od 1 marca 2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 26.2.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu udostępniania danych INTRASTAT i EXTRASTAT oraz wysokości opłat za przetworzenie tych danych (Dz.U. z 2020 r. poz. 313).

W dotychczas obowiązującym przepisie § 5 rozporządzenia w sprawie trybu udostępniania danych INTRASTAT i EXTRASTAT oraz wysokości opłat za przetworzenie tych danych jako podstawę obwieszczenia Prezesa GUS w sprawie kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwartale, stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości opłaty, przywołany był art. 7 ust. 1 ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz.U. z 2017 r. poz. 357). Ta ustawa została uchylona z dniem 31.12.2018 r. na podstawie art. 169 pkt 1 ustawy z 3.7.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.).

W związku z powyższym konieczna była zmiana § 5 rozporządzenia, która polega na wskazaniu, że do ustalenia wysokości opłaty ustala się jednostkową stałą kosztową w wysokości 1/160 kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.).