Nowelizacja ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 864 ze zm.; dalej: AkcyzaU) dokonana ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520), która zacznie obowiązywać od 1.11.2019 r. wprowadza rozwiązanie prawne, zgodnie z którym w przypadku wyrobów akcyzowych niewymienionych w zał. nr 2 do AkcyzaU, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, które są nabywane wewnątrzwspólnotowo w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego i objęcia procedurą zawieszenia poboru akcyzy, warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy będzie:

1) dokonanie przez podatnika zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, obejmującego w szczególności dane dotyczące ilości nabywanych wyrobów akcyzowych i kwotę akcyzy podlegającej zawieszeniu oraz

2) złożenie zabezpieczenia akcyzowego, przed wprowadzeniem wyrobów na terytorium kraju, a także

3) dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych.

W konsekwencji w rozporządzeniu Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2543), dodano przepis określający moment obciążania zabezpieczenia generalnego wymaganego w związku z dokonywanym nabyciem wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6 AkcyzaU. Dodany przepis ustala techniczne rozwiązanie wykonujące postanowienia ustawowe ustalające warunki dla stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy przemieszczaniu na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego ww. wyrobów akcyzowych.

Zatem w celu odnotowania obciążenia zabezpieczenia generalnego, w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6 AkcyzaU, przemieszczanych na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego, przedłożenie właściwych dokumentów ma nastąpić najpóźniej z chwilą złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym.