W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 471 opublikowano ustawę z 13.2.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw – zmiany dotyczące dróg publicznych.

Zmiany wprowadzono przede wszystkim do ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.; dalej: PrBud). Wraz ze zmianami w PrBud, zmiany wprowadzono także do innych ustaw, np. w ustawie z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470; dalej: DrPublU). Zgodnie z:

  • art. 29 ust. 1 DrPublU, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu;
  • art. 42 ust. 2 i 4 DrPublU, zgody zarządcy drogi wymagają czynności wymienione w tych przepisach, czyli m.in. położenie instalacji liniowych z uwagi na obronność, niebezpieczeństwo powodzi, w terenach górskich, zalesionych i w parkach narodowych itd.;
  • art. 43 ust. 2 DrPublU, w szczególnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze, ogólnodostępnej: krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej, w odległości mniejszej niż określona tabeli określonej w art. 43 ust. 1 DrPublU, może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi.
Ważne
Wymienione wyżej zezwolenia i zgody wydawane przez zarządcę drogi dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa PrBud (nowo dodane przepisy art. 29 ust. 3a, art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2a DrPublU).

Ponadto, zgodnie z ust. 4c dodanym do art. 15 ustawy z 16.3.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.; dalej: OchrPrzyrU), zezwolenia, o których mowa w art. 15 ust. 3 i 4 OchrPrzyrU, dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa w PrBud. Chodzi tu o sytuację, gdy:

  • minister środowiska, po zasięgnięciu opinii dyrektora parku narodowego, może zezwolić na obszarze parku narodowego,
  • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska, może zezwolić na obszarze rezerwatu przyrody

– na odstępstwa od przewidzianych zakazów na tych obszarach.

Do wniosku o pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych, o których mowa w PrBud, dołącza się także decyzje określone w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z 3.2.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1161 ze zm.), czyli decyzje o wyłączeniu wymienionych tam użytków i gruntów na cele nierolnicze i nieleśne.

Budowa gazociągu bezpośredniego lub linii bezpośredniej wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, uzyskania zgody Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; zgoda jest udzielana w drodze decyzji. Tak wynika z art. 7a ust. 3 ustawy z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.; dalej: PrEnerg). Zgodnie z ust. 3a dodanym do art. 7a PrEnerg, zgodę taką dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.