Przydatne dla podatników informacje o Wykazie podatników VAT znajdują się na stronie kampanii edukacyjnej Ministerstwa Finansów – Bezpieczna transakcja.

Nowy wykaz podatników VAT został uruchomiony od 1.9.2019 r., ale obowiązek zapłaty na rachunek wskazany w Wykazie podatników VAT wejdzie w życie od 1.1.2020 r. Obecnie podatnicy mają czas, aby poznać zasady funkcjonowania wykazu, sposób wyszukiwania danych o swoich kontrahentach, jak również zweryfikować aktualność swoich danych i sprawdzić, czy ich rachunki widnieją w wykazie.

W Wykazie zamieszczane są wyłącznie rachunki rozliczeniowe lub imienne rachunki w SKOK, otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeżeli zatem do działalności gospodarczej podatnik wykorzystuje rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (tzw. ROR), to taki rachunek nie będzie zamieszczony w wykazie.

Brak rachunku w Wykazie

Jeżeli podatnik stwierdzi, że w Wykazie nie znajduje się informacja o jego rachunku, wówczas powinien sprawdzić:

1) czy zgłosił do urzędu skarbowego swój rachunek oraz

2) czy zgłoszony rachunek jest rachunkiem rozliczeniowym lub rachunkiem w SKOK otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W przypadku gdy powyższe warunki nie są spełnione, podatnik powinien złożyć zgłoszenie aktualizacyjne, na podstawie którego urząd skarbowy zmieni dane zamieszczane w Wykazie.

Aktualizacja danych

Dokonywanie aktualizacji przez:

1) spółki zarejestrowane w KRS odbywa się na druku NIP-8, natomiast przez spółki cywilne na druku NIP-2 – bezpośrednio do urzędu skarbowego;

2) przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą odbywa się przez wysłanie wniosku za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);

3) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, która nie podlega rejestracji w CEiDG, odbywa się na druku NIP-7.

Zgłaszanie błędów

Błędy zgłasza się do:

1) właściwych dla siebie urzędów skarbowych lub na adres skrzynki e-mailowej [email protected]

2) CEiDG – w zakresie aktualizacji danych zgłaszanych za pośrednictwem CEiDG,

3) odpowiednich banków – w zakresie wyjaśnień co do charakteru danego rachunku.

Rachunki wirtualne

Ministerstwo przypomina, że tzw. rachunki wirtualne nie są zamieszczane w Wykazie, ponieważ nie są to rzeczywiste rachunki rozliczeniowe zgłaszane do urzędu skarbowego lub do CEiDG. Wykaz, po wpisaniu numeru rachunku wirtualnego, wyświetla jednak informację, że jest to rachunek powiązany z rachunkiem rozliczeniowym konkretnego podmiotu i podaje dane tego podmiotu. Dodatkowo w listopadzie ministerstwo planuje udostępnienie narzędzia, dzięki któremu za pomocą systemów informatycznych (w tym systemów finansowo-księgowych) będzie można usprawnić weryfikację czy dany rachunek wirtualny jest związany z rachunkiem, który znajduje się w Wykazie. Jeżeli tak, to zapłata na taki rachunek wirtualny nie będzie skutkować negatywnymi konsekwencjami podatkowymi.