Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 4b ust. 4, dodanego do ustawy z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 644, dalej: PodSpDarU). Zgodnie z obowiązującym od 25.11.2018 r. art. 4b ust. 1 PodSpDarU zwalnia się od podatku nabycie w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim, pod warunkiem:

1) zgłoszenia przez nabywcę nabycia własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego;

2) prowadzenia tego przedsiębiorstwa przez nabywcę przez okres co najmniej 2 lat od dnia jego nabycia.

W przypadku nabycia przedsiębiorstwa przez więcej niż jedną osobę, zwolnienie przysługuje tym nabywcom, którzy będą je prowadzili przez okres co najmniej 2 lat od dnia jego nabycia. Ponadto, warunki określone powyżej uważa się za zachowane także w przypadku, gdy przedsiębiorstwo zostało w całości wniesione jako wkład do spółki, a objęte w zamian udziały lub akcje nie zostaną zbyte przed upływem 2 lat od dnia nabycia własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim.

Na podstawie art. 4b ust. 4 PodSpDarU minister właściwy ds. finansów publicznych został zobowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim oraz zakresu danych w nim zawartych, w szczególności:

1) danych identyfikujących podatników obowiązanych do złożenia zgłoszenia,

2) danych identyfikujących oraz ostatniego adresu spadkodawcy, po którym została nabyta własność przedsiębiorstwa lub udział w nim,

3) danych dotyczących rzeczy lub praw majątkowych wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa oraz wielkoci nabytego w nim udziału

– uwzględniając konieczność potwierdzenia nabycia w celu skorzystania ze zwolnienia.

W rezultacie wydane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z 15.10.2018 r. Rozporządzenie to określi:

1) wzór zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim;

2) zakres danych zawartych w zgłoszeniu o nabyciu własności przedsiębiorstwa.

Wzór zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa stanowi załącznik do rozporządzenia, przy czym zgłoszenie to powinno zawierać:

1) datę nabycia;

2) datę powstania obowiązku podatkowego;

3) miejsce i cel składania zgłoszenia;

4) dane identyfikacyjne i aktualny adres zamieszkania podatnika obowiązanego do złożenia zgłoszenia;

5) dane identyfikacyjne i ostatni adres zamieszkania spadkodawcy;

6) tytuł i przedmiot nabycia oraz wielkość nabytego udziału w przedsiębiorstwie;

7) rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie;

8) dane dotyczące rzeczy lub praw majątkowych wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa, w tym ich wartość rynkową;

9) podpis nabywcy (pełnomocnika).