Rozporządzenie Ministra Finansów z 28.8.2019 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1658) zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie w tym zakresie i zostały wprowadzone pewne zmiany ułatwiające zgłoszenia do rejestru. Nowe rozporządzenie określa:

1) sposób przesyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszenia oraz sposób uwierzytelniania zarejestrowanego użytkownika Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (tzw. PUESC);

2) sposób postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających i przewoźników, podmiotów sprzedających i podmiotów nabywających oraz terminy przesłania zgłoszeń albo uzupełniania zgłoszeń o informację o odbiorze towarów, w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń;

3) przypadki, w których jest dokonywane zgłoszenie obejmujące więcej niż jedną przesyłkę;

4) organ Krajowej Administracji Skarbowej, do którego jest przesyłane zgłoszenie w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń;

5) wzór dokumentu zastępującego zgłoszenie, wraz z objaśnieniami.

Rozszerzono kanały komunikacji, którymi może być przesyłane zgłoszenie do rejestru. Zgłoszenie, uzupełnienie lub aktualizację zgłoszenia można obecnie przesyłać do rejestru zgłoszeń:

1) na formularzu udostępnionym na PUESC, albo

2) w dokumencie w formacie xml, zgodnym ze specyfikacją techniczną tego dokumentu udostępnioną na PUESC przy użyciu: a)poczty elektronicznej na adres [email protected], albo b) interfejsu niewizualnego, z wykorzystaniem usług web service dedykowanych do komunikacji z PUESC, albo c) upload pliku na stronie PUESC.

W przypadku podmiotów odbierających będących jednocześnie zużywającymi podmiotami olejowymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej uwierzytelnienie na PUESC w celu uzupełnienia zgłoszenia o informację o odbiorze towaru polega będzie na podaniu identyfikatora użytkownika (login) i hasła, bez konieczności podawania 17-znakowego numeru identyfikacyjnego. Ma to odciąży osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej z obowiązku jakiemu poddane zostały podmioty gospodarcze.

Dla przewozu towarów z pozycji CN 2711 (gaz płynny LPG) wprowadzono analogicznie, jak w przypadku dostaw paliw i olejów opałowych (z pozycji CN 2710) – w handlu obwoźnym, możliwość dokonywania zgłoszeń w sposób zbiorczy, co upraszcza i ogranicza liczbę przesyłanych zgłoszeń do rejestru zgłoszeń.