Umożliwia im to rozporządzenie Ministra Finansów z 2.1.2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 20), które zastąpiło dotychczas obowiązujące w tej materii rozporządzenie Ministra Finansów z 1.7.2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118, poz. 793). Nowe rozporządzenie ma związek z wprowadzeniem uproszczeń dla przedsiębiorców i umożliwia uczestnikom gier hazardowych zgłaszanie roszczeń elektronicznie. Możliwość ta istnieje od 5.1.2019 r. Zatem roszczenie zgłasza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania uczestnika gry hazardowej, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz treści żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji.